TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň düzümi

1.

Myradow Gulmyrat 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň başlygy

2.

Ussaýew Allaberdi Derýaýewiç

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň başlygynyň orunbasary

3.

Gandymow Amangeldi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň kätibi

AGZALARY

4.

Atajanowa Şemşat Ataýewna

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň Demokratiýa meseleleri we halkara gatnaşyklary bölüminiň başlygy

5.

Muhammetgulyýew Haýdarguly Hudaýgulyýewiç

«Edebiýat we sungat» gazetiniň baş redaktory

6.

Hojamberdiýewa Maýagözel Sapardurdyýewna

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Hukuk kömegi müdirliginiň başlygy

7.

Durikow Muhammet

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň direktory

8.

Batyrowa Maýsa Gurbandurdyýewna

Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara saglygy goraýyş-anyklaýyş merkezi boýunça Baş müdiriniň orunbasary

9.

Iýaberenow Nursähet Ýagmyrowiç

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygynyň orunbasary

10.

Orazmuhammedow Guwanç Seýitgulyýewiç

Ahal welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

11.

Işanow Saparmyrat Nepesowiç

Balkan welaýatynyň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň başlygy

12.

Hojamedow Otuz Seýdmedowiç

Daşoguz welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

13.

Ataýew Döwlet Annageldiýewiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory

14.

Nökerow Kakamyrat Aşyrowiç

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň direktory

15.

Adakowa Jennet Annamuhammedowna

Aşgabat şäheriniň saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy