TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

9-NJY MAÝ — ÝEŇIŞ GÜNI

1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň baýram edilmegi her bir türkmen raýaty üçin şatlykly wakadyr. Ikinji jahan urşunyň aldym-berdimli söweşlerinde beýleki milletler bilen...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/129
MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDEN TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ, GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ ÝERINE GEÇIRILEN SAÝLAWLAR: JEMLER, SANLAR

Türkmenistanyň hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda  syýasy ulgamy kämilleşdirmäge, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmaga aýratyn orun beri...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/128
DEMOKRATIK SAÝLAWLARYŇ SYÝASY KÖPDÜRLÜLIGI

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji baştutanlygynda, dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, agzybirligi öňe sürýän we merdana pederlerimiziň mukaddes watançylyk ruhu...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/127
DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Umumyadamzat gymmatlyklaryna uly goşantlary goşan türkmen halkynyň  şöhratly  geçmişi bar.Taryhyň gatlaryna  siňe ser salsaň, türkmen topragynyň  kämil demokratik  ýörelgeleriň dörän merkezleriň biri...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/126
SAÝLAWLAR WE MILLI DEMOKRATIÝA

Häzirki wagtda ýurdumyzda möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarl...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/125
SAÝLAWLAR — DEMOKRATIÝANYŇ ÖZBOLUŞLY BAÝRAMÇYLYGY

        Türkmenistanda geçirilýän her bir saýlaw raýatlarymyz üçin halk demokratiýasynyň özboluşly baýramçylygyna öwrülýär. Il arasynda uly hormata mynasyp ynsanlary dalaşgärlige hödürlemek  däbine  e...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/123
MILLI SYNÇYLAR BELLIGE ALYNDY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly tabşyryklaryndan, nesihatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzda käbir saýlaw okruglary boýunça möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, wel...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/122
SANLY ULGAMA GEÇILMEGINIŇ ÄHMIÝETI

       Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň sanly ulgama geçirilmeginiň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekdäki ähmiýetini yzygiderli nygta...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/121
MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDENLERIŇ ÝERINE GEÇIRILJEK SAÝLAWLAR

Bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä görülýän taýýarlyk işleri ählumumy ykrar edilen demokratik ýörelgelere laýyklykda ýaýbaňlandyrylýar. Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/120
ROWAÇLYKLAR—GÜLLÄP ÖSÜŞLERIŇ BUŞLUKÇYSY

Bosagadan ätlän her bir täze ýyly mynasyp  atlandyrmak hemişelik  Bitarap Türkmenistanda indi özboluşly däbe öwrülip  gitdi. 2019-njy ýylyň “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilmegi-de...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/119