TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

MÖHLETINDEN ÖŇ GEÇIRILÝÄN SAÝLAWLAR

“Bizde Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara hukugynyň kadalaryna doly laýyk gelýän demokratik saýlawlary guramak we geçirmek boýunça oňat tejribe toplandy. Biz geljekki saýlawlary hem şol ülňülere...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/117
SAÝLAWLARA SYN ETMEGIŇ DEMOKRATIK ÝÖRELGELERI

Ýurdumyzda geçirilýän saýlawlar özüniň milli demokratik köklerini ata-babalarymyzyň kämil tejribeleri esasynda kemala gelen gadymy ýol-ýörelgelerden alyp gaýdýar hem-de häzirki zaman talaplaryna laýyk...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/116
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ON DOKUZYNJY ÝYLY

Beýik zähmet ýeňişlerine, şan-şöhrata beslenen üçünji müňýyllygyň on sekizinji ýyly türkmen halky üçin rysgal- bereketli, düşümli  ýyllaryň biri  boldy. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda agz...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/115
SAÝLAW IŞLERINIŇ AÝANLYGY

Türkmen halkynyň demokratik we milli ýörelgelere esaslanýan, pederlerimiziň erkin pikir beýan etmekde müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan däp-dessurlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mill...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/114
TÜRKMENISTANYŇ SYÝASY PARTIÝALARY (MAGLUMATLAR 2018-NJI ÝYLYŇ 1-NJI NOÝABRY ÝAGDAÝYNA GÖRÄ TAÝÝARLANYLDY)

                                                              TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASY Türkmenistanyň Demokratik partiýasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygy bilen ýaşdaş bolup, ol özüniň 1991-...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/113
DALAŞGÄRLER WE OLARYŇ YNANYLAN ADAMLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda geçirilýän dürli görnüşli saýlawlar döwletimiziň we jemgyýetimiziň demokratik binýatlarynyň, milli däplere daýanýan hakyky halk häkimiýetliliginiň ýörelgeler...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/112
HEREKET — DAÝHANDAN, BEREKET — TOPRAKDAN!

Bäş ýüz kyrk bäş müň gektar meýdana gowaça  tohumyny sepen türkmenistanly pagtaçylar, şonça ýerden «ak altynyň» 1 million 50 müň tonnadan gowragyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/111
SAÝLAWLAR BOÝUNÇA ŞIKAÝATLARA SERETMEK

Saýlawlar islendik döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm orny eýeleýär. Saýlawlar döwletiň raýatlarynyň saýlamak we saýlanmak bilen bagly iň esasy syýasy hukuklarynyň biri bolup,  jemgyýetçil...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/110
SAÝLAW MÖWSÜMI NÄME?

Soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda milli hukuk kadalaryny kämilleşdirmek, şonuň esasynda-da jemgyýetimizi has-da çuň demokratiýalaşdyrmak boýunça ulgamlaýyn işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Munuň şeý...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/109
SAÝLAWLARYŇ MALIÝELEŞDIRILIŞI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň  taýsyz tagallalary netijesinde bu gün ýurdumyzda  merdana pederlerimizden gelýän demokratik ýörelgeler gaýtadan dikeldilýär. Munuň öz...

http://www.saylav.gov.tm/tk/articles/108