TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümi

 

Ahal welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Orazmyradow Amanýaz Orazmyradowiç

Ahal welaýat häkimliginiň Ýerli ykdysadyýetiň ösüşi, söwda, syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni (Toparyň başlygy)

2.

Çarlyýew Batyr Gurbangulyýewiç   

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojaliýewa Akgözel Agaorazowna

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň utgaşdyryjysy  (Toparyň kätibi)

Toparyň  agzalary:

4.

Baýryýew Isa Annamyradowiç

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Ahal welaýat Ýer serişdeleri müdirliginiň başlygy

5.

Çaryýew Hemra Çaryýewiç

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirliginiň başlygy

6.

Hojamyradow Aşyrmyrat

Ahal welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

7.

Jelilow Gurbandurdy Kadyrowiç

Ahal welaýatynyň Saglygy goraýyş

müdirliginiň başlygy

8.

Jepbarow Myratgeldi Jepbarowiç

«Senagat» paýdarlar-täjirçilik bankynyň Ahal welaýat şahamçasynyň başlygy

9.

Nuryýew Nury Nurýagdyýewiç

Ahal welaýat häkimliginiň Medeni-durmuş ulgamynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri

10.

Pudakow Pudak Atageldiýewiç

Ahal welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň başlygy

11.

Ýazmämmedow Arslanmuhammet Çarymuhammedowiç

Ahal welaýat Medeniýet müdirliginiň başlygy

 

Balkan welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Dänäýew Nurmuhammet Amannazarowiç

Balkan welaýatynyň Baş maliýe we  ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň başlygy)

2.

Işanow Saparmyrat Nepesowiç

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Balkan welaýaty boýunça barlag-derňew bölüminiň baş derňewçisi  (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Täçweliýew Maksat Annadurdyýewiç

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň aragatnaşyk müdirliginiň başlygynyň orunbasary (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Abramgulyýewa Ýazgül Meretgeldiýewna

Beýik Saparmyrat  Türkmenbaşy adyndaky Balkan saglygy goraýyş-anyklaýyş merkeziniň  baş lukmany

5.

Amanow Serdar Hydyrowiç

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň dolandyryjysynyň orunbasary

6.

Annaýew Ýagmyrmuhammet Berdiýewiç  

Balkan welaýatynyň Döwlet ätiýaç-landyryş guramasynyň direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

7.

Aşyrmyradow Körpe Begmyradowiç

«Beg oglan» hususy kärhanasynyň başlygy

8.

Döwletberdiýew Toýgeldi

Balkan welaýat köp ugurly hassahanasynyň baş lukmany

9.

Myradowa Zübeýda Tagangulyýewna

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky   Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň «Umumy  tehniki dersler» kafedrasynyň mugallymy

10.

Sarjaýewa Dünýägözel Gurbanowna

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 22-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri

11.

Sarymyradow Baýrammyrat Geldimyradowiç

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň başlygy

 

Daşoguz welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Akyýew Agamyrat Berdiniýazowiç

Türkmen oba hojalyk institutynyň Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň Gidromelioratiw işleriň tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy, Gidromelioratiw işleriň tehnologiýasy kafedrasynyň müdiri (Toparyň başlygy)

2.

Hojamedow Otuz Seýdmedowiç

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek bölüminiň demir ýol arassaçylyk karantin nokadynyň lukman epidemiology (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojamedow Halmurat Arazowiç

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Daşoguz welaýaty boýunça Barlag-derňew bölüminiň esasy derňewçisi (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Atabaýew Söýün

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň maliýe-hojalyk bölüminiň müdiri

5.

Ataýew Batyr Muhammetnurowiç

Daşoguz welaýat dermanhana müdirliginiň başlygy

6.

Babajykowa Arazgül

Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň ýanyndaky döwlet umumybilim edaralarynyň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň müdiri

7.

Hangeldiýew Batyr Hangeldiýewiç

Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky «Sungat» merkeziniň başlygyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

8.

Jumamuradow Durdybaý

«Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

9.

Kirliýew Aşyrmyrat

Daşoguz welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň başlygy

10.

Öräýewa Çemen Ilgeldiýewna

Daşoguz welaýat Stomatologiýa merkeziniň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary

11.

Taýjykowa Gözel Kakaýewna

Daşoguz welaýat çaphanasynyň başlygy

 

 

Lebap welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Kullyýew Murat Pirkuliýewiç

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň başlygy (Toparyň başlygy)

2.

Ataýew Döwlet Annageldiýewiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Babakulow Wepa Hezretkulowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 38-nji orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Babakulyýew Baýram Mahmydowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň daşary ýurt diline ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdebiniň taryh mugallymy

5.

Bäşimow Orazgeldi Jumageldiýewiç

«Ussa Tirkeş» hususy kärhanasynyň Önümçilik tehniki bölüminiň başlygy

6.

Halmyradow Batyr Ibragimowiç

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwiniň direktory

7.

Mämedow Nurýagdy Allaberenowiç

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň Guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň müdiri

8.

Narmamedow Babajan Kamuljanowiç

«Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktorynyň radio we telewideniýe boýunça orunbasary

9.

Öwliýakuliýew Muratbaý Şirkuliýewiç

Lebap welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň umumy orta bilim bölüminiň baş hünärmeni

10.

Seýtiýewa Dürjemal Orazgeldiýewna

Lebap welaýat Adatdan daşary ýagdaýlardaky saglygy goraýyş merkeziniň başlygy

 

 

Mary welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Halmyradowa Jennet Baýsähedowna

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň müdiri (Toparyň başlygy)

2.

Annageldiýew Durdymuhammet Täşliýewiç

Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Nökerow Kakamyrat Aşyrowiç

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň direktory (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Allaberdiýew Tahyr Rahymberdiýewiç

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktory

5.

Annaberdiýewa Bägül Döwletmyradowna

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymy

6.

Källiýew Annageldi Ýazmyradowiç 

«Maru-şahu jahan» welaýat gäzetiniň uly habarçysy

7.

Myradow Hojamyrat Nepesowiç

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Mary welaýat döwlet arhiwiniň direktory

8.

Ojarow Mekan Nurgeldiýewiç

Mary welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Işgärler bölüminiň başlygy

9.

Rejebow Döwlet Orazgeldiýewiç

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy

10.

Saryýew Muhammetresul Muhammetamanowiç

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň  «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marypoçta» welaýat kärhanasynyň Poçta işini gurnaýyş we logistika bölüminiň başlygynyň wagtlaýyn wezipesini ýerine ýetiriji

11.

Sähedow Döwletmyrat

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Mary welaýat şahamçasynyň başlygynyň orunbasary-Bank gözegçiligi bölüminiň başlygy

 

 

Aşgabat şäher saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Baýramow Begenç Allaberdiýewiç

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Döwlet edaralarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy (Toparyň başlygy) 

2.

Ataýew Ýazmuhammet Zahyrowiç

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi, Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwiniň  hojalyk-hasaplaşyk bölüminiň müdiri (Toparyň başlygynyň orunbasary) 

3.

Muhammetöwezow Baýrammyrat Begençewiç

«Erjel-Begenç» hususy kärhanasynyň işgärler boýunça direktorynyň orunbasary (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Agöýliýewa Täjigül Gurbanowna

Aşgabat şäheriniň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri

5.

Baýmahanowa Güljemal

Aşgabat şäheriniň iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen M.K.Atatürk adyndaky 57-nji orta mekdebiniň müdiri

6.

Babahanow Baýramberdi

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Pul dolanşyk müdirliginiň başlygynyň orunbasary

7.

Bäşgulyýew Muhammetmyrat Gurbangeldi ogly

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň  başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

8.

Durdyýew Hezretguly

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary

9.

Isgenderowa Ogulmeret

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebiniň  direktory

10.

Kakyşow  Öre

Aşgabat şäher häkimliginiň  8-nji  başlangyç hünär okuw  mekdebiniň direktorynyň  orunbasary we direktoryň wezipesini   wagtlaýyn ýerine ýetirijisi

11.

Nurmämmedow Myrat  Mämmedowiç 

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy  

 

Arkadag şäher saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Hojaýewa Ogulmaral Gurbansähedowna 

Arkadag şäher häkimliginiň Bagt köşgüniň direktory (Toparyň başlygy)

2.

Nurmyradow Röwşen Muhammetgulyýewiç

Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebiniň direktory (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Erniýazow Araphan Bagdadowiç

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň bölüm müdiri (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Ahmedow Kyýas Ahmedowiç

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň partiýa guramaçysy, sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy boýunça hünarmeni

5.

Ataýew Beýzali Nuralyýewiç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň umumy bölüminiň esasy hünärmeni

6.

Baýramow Annamuhammet Jumamyradowiç

Arkadag şäheriniň Merkezi bankynyň Iş dolandyryş bölüminiň başlygy

7.

Döwletowa Mährijemal Amanmyradowna 

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň baş buhgalteri

8.

Hojaberdiýew Agamyrat Kakamyradowiç

Arkadag şäheriniň 1-nji ýöriteleşdirilen okuw terbiýeçilik toplumynyň müdiri

9.

Muhamow Çarymuhammet Jumanurowiç 

Arkadag şäheriniň iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen 4-nji orta mekdebiniň müdiri

10.

Saryýew Annamyrat Arslanowiç

Arkadag şäheriniň iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň müdiri

11.

Ýazmyradow Ylýas Allamyradowiç

«Arkadagşähergaz» gaz hojalyk müdirliginiň Sanly ulgamy ornaşdyrmak we maglumat howpsuzlygy bölüminiň başlygy