TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 64,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 67,89%, Balkan welaýatynda 59,65%, Daşoguz wela...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/161
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 46,97% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 48,36%, Balkan welaýatynda 41,43%, Daşoguz wela...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/160
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 24,04% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 24,37%, Balkan welaýatynda 26,00%, Daşoguz welaý...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/159
Saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2018-nji ýylyň 25-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň 2604-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3291312-si hasaba alyndy. Has...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/158
Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçiriljek saýlawlara syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünd...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/157
GDA-nyň synçylarynyň wekilçilikli topary: saýlaw möwsümi açyk bäsdeşlik hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan synçylaryň wekilçilikli toparynyň Aralyk ha...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/156
Maglumat habary

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan bolan Synçylar missiýasy Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna monitoring işini dowam edýär. GDA-dan uzak möhletleýin synçylar Türkmenistanyň Mar...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/155
Türkmenistanda möhletinden öň ses bermäge başlanyldy

15-nji martda, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, ähli saýlaw okruglarynda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlaryny, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalaryny saýlamak boýunça möhleti...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/154
Merkezi saýlaw toparynda halkara bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň edarasynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/153
Öňünden ses bermegiň wagty bellenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklykda, Merkezi saýlaw toparynyň karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşler...

http://www.saylav.gov.tm/tk/news/152