CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

2023-NJI ÝYLYŇ 26-NJY MARTY, TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY.

 

 


Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat


2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça saýlanylan deputatlar barada 
M A G L U M A T


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada

M A G L U M A T

Aşgabat şäheri, 1-17-nji saýlaw okruglary

 

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy 

Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty

Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, şol ýerden B.Annanow köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen Galkynyş köçesine çenli, Galkynyş köçesiniň ugry bilen S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

2-nji «Bitaraplyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gündogar köçesiniň N.Halmämmedow köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, N.Halmämmedow köçesiniň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, şol ýerden B.Annanow köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, Oguzhan köçesiniň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, B.Annanow köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli, şol ýerden demir ýoluny kesip geçip, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugry bilen A.Gönübek köçesine çenli, A.Gönübek köçesiniň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, B.Annanow köçesiniň ugry bilen, Garagum derýasyna çenli, şol ýerden Garagum derýasynyň ugry bilen, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň araçägine çenli, şol ýerden Ak bugdaý etrabynyň araçäginiň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluny kesip geçip, Gündogar köçesine çenli, Gündogar köçesiniň ugry bilen N.Halmämmedow köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

3-nji «Azatlyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki   9-njy orta mekdep

Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň Tahyrow köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Tahyrow köçesiniň ugry bilen S.Ataýewa köçesine çenli, şol ýerden S.Ataýewa köçesiniň ugry bilen G.Bäşiýew köçesine çenli, G.Bäşiýew köçesiniň ugry bilen G.Gulyýew köçesine çenli, G.Gulyýew köçesiniň ugry bilen Bagtyýarlyk etrabynyň araçägine çenli, şol ýerden Bagtyýarlyk etrabynyň araçäginiň ugry bilen Altynsuw köçesine çenli, şol ýerden «Garadamak» we «Şor» ýaşaýyş toplumlaryny öz içine alyp, Garagum derýasyna çenli, şol ýerden Garagum derýasyny kesip geçip, B.Annanow köçesine çenli, B.Annanow köçesiniň ugry bilen A.Gönübek köçesine çenli, A.Gönübek köçesiniň ugry bilen, Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugry bilen demir ýoluny kesip geçip, Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen Tahyrow köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

4-nji «Berkararlyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 134-nji orta mekdep

Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gündogar köçesiniň N.Halmämmedow köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Gündogar köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, şol ýerden Oguzhan köçesiniň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, B.Annanow köçesiniň ugry bilen Arçabil şaýoluna çenli, Arçabil şaýolunyň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, Oguzhan köçesiniň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, B.Annanow köçesiniň ugry bilen N.Halmämmedow köçesine çenli, N.Halmämmedow köçesiniň ugry bilen Gündogar köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

5-nji «Parahatçylyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 4-nji orta mekdep

Araçäkleri: Köpetdag etrabynyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň Gorkut ata köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, şol ýerden A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Galkynyş köçesine çenli, Galkynyş köçesiniň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen, S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli, S.Türkmenbaşy şaýolunyň 79, 83, 83/1, 83/2-nji jaýlaryny, Täjir köçesiniň 4/1, 4/2, 4/3, 4/4-nji jaýlaryny we Oguzhan köçesiniň 102/1, 102/2, 102/3, 106, 108-nji jaýlaryny öz içine alyp, Oguzhan köçesine çenli, şol ýerden Oguzhan köçesiniň ugry bilen Garaşsyzlyk şaýoluna çenli, Garaşsyzlyk şaýolunyň 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 63/1, 65, 67, 67/1, 69, 69/1, 69/2, 71-nji ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, Serhowuzly seýilgähiň ugry bilen, Gorkut ata köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

6-njy «Köpetdag» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 17-nji orta mekdep

Araçäkleri: Köpetdag etrabynyň A.Garlyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, şol ýerden Oguzhan köçesiniň ugry bilen, N.Andalyp köçesine çenli, N.Andalyp köçesiniň 50, 52, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7-nji jaýlaryny, Täjir köçesiniň 5, 6, 7, 8, 10, 12-nji jaýlaryny we Oguzhan köçesiniň 96, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 100/1, 100/2, 100/3-nji jaýlaryny öz içine alyp, Täjir köçesine çenli, Täjir köçesiniň ugry bilen S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

7-nji «Güneş» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Araçäkleri: Köpetdag etrabynyň 10 ýyl Abadançylyk köçesi bilen S.Türkmenbaşy şaýolunyň kesişýän çatrygyndan başlap, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Arçabil şaýoluna çenli, şol ýerden Arçabil şaýolunyň ugry bilen Atatürk köçesine çenli, Atatürk köçesiniň ugry bilen Çandybil şaýoluna çenli, Çandybil şaýolunyň ugry bilen Bekrewe köçesine çenli, Bekrewe köçesiniň ugry bilen Arçabil şaýoluna çenli, Arçabil şaýolunyň ugry bilen Garaşsyzlyk şaýoluna çenli, Garaşsyzlyk şaýolunyň ugry bilen 10 ýyl Abadançylyk köçesine çenli, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň ugry bilen S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli araçäkleri hem-de Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalaryny, konsullyk edaralaryny öz içine alýar.

 

8-nji «Dostluk» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 88-nji orta mekdep

Araçäkleri: Köpetdag etrabynyň A.Garlyýew köçesiniň Oguzhan köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Oguzhan köçesiniň ugry bilen 10 ýyl Abadançylyk köçesine çenli, şol ýerden 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň ugry bilen N.Andalyp köçesine çenli, N.Andalyp köçesiniň ugry bilen Parahat 1 ýaşaýyş toplumynyň 1, 1a, 1b, 1w, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 21a, 21b, 22, 22a, 23, 24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48-nji ýaşaýyş jaýlaryny hem-de Olimpiýa şäherçesiniň 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-nji ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, Oguzhan köçesine çenli, Oguzhan köçesiniň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

9-njy «Älem» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 79-njy orta mekdep

Araçäkleri: Köpetdag etrabynyň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň N.Andalyp köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli, şol ýerden A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen Arçabil şaýoluna çenli, şol ýerden Köpetdag etrabynyň günorta-gündogar çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Serhet institutyny we degişli serhet birikmesini öz içine alyp, Bekrewe köçesine çenli, Bekrewe köçesiniň ugry bilen Çandybil şaýoluna çenli, Çandybil şaýolunyň ugry bilen Atatürk köçesine çenli, Atatürk köçesiniň ugry bilen Arçabil şaýoluna çenli, Arçabil şaýolunyň ugry bilen S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen 10 ýyl Abadançylyk köçesine çenli, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň ugry bilen Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň umumy ýaşaýyş jaýlaryny, Atatürk köçesiniň 59, 61, 65, 69, 71-nji ýaşaýyş jaýlaryny we «Parahat-1» ýaşaýyş toplumynyň 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-nji ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, N.Andalyp köçesine çenli, şol ýerden N.Andalyp köçesiniň ugry bilen 10 ýyl Abadançylyk köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

10-njy «Arçabil» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 29-njy orta mekdep

Araçäkleri: Bagtyýarlyk etrabynyň Bitarap Türkmenistan şaýoly bilen 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň kesişýän çatrygyndan başlap, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 111-nji, 113-nji ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, şol ýerden A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen A.Annaýew köçesine çenli, A.Annaýew köçesiniň ugry bilen G.Durdy köçesine çenli, G.Durdy köçesiniň ugry bilen Bilim köçesine çenli, Bilim köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen A.Kekilow köçesine çenli, A.Kekilow köçesiniň ugry bilen Görogly köçesine çenli, Görogly köçesiniň ugry bilen Bekrewe köçesine çenli, Bekrewe köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, Oguzhan köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar. Bagtyýarlyk etrabynyň Magtymguly şaýolunyň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli, şol ýerden Berkararlyk etrabynyň Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Türkmenbaşy şaýoluna çenli, Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, şol ýerden demirgazyk tarapa demir ýoluny kesip geçip, Tahyr köçesine çenli, Tahyr koçesiniň ugry bilen S.Ataýewa köçesine çenli, S.Ataýewa köçesiniň ugry bilen G.Bäşiýew köçesine çenli, G.Bäşiýew köçesiniň ugry bilen G.Gulyýew köçesine çenli, G.Gulyýew köçesiniň ugry bilen Bagtyýarlyk etrabynyň Berkararlyk etraby bilen kesişýän araçägine çenli, şol ýerden demirgazyk tarapa Garagum derýasyny kesip geçip, Altynsuw köçesine çenli, şol ýerden zeýkeşiň ugry bilen Bagtyýarlyk etrabynyň «Çoganly» ýaşaýyş toplumynyň 1-nji Watan geçelgesine çenli, «Çoganly» ýaşaýyş toplumynyň 1-nji Watan geçelgesiniň ugry bilen Dostluk köçesine çenli, Dostluk köçesiniň ugry bilen zeýkeşi kesip geçip, Dostluk geçelgesine çenli, Dostluk geçelgesiniň ugry bilen O.Annaýew köçesine çenli, şol ýerden demirgazyk-günbatara tarap ugur alyp, K.Gurbannepesow köçesine çenli, K.Gurbannepesow köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugry bilen Aşgabat Halkara howa menziliniň çäk serhedine çenli, şol ýerden Aşgabat Halkara howa menziliniň çäk serhediniň ugry bilen günbatar tarapa Özgeriş köçesine çenli, Özgeriş köçesiniň ugry bilen demir ýoly kesip geçip, Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

11-nji «Bagtyýarlyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 72-nji orta mekdep

Araçäkleri: Bagtyýarlyk etrabynyň Bitarap Türkmenistan şaýoly bilen 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň kesişýän çatrygyndan başlap, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 111-nji, 113-nji ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, şol ýerden A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen A.Annaýew köçesine çenli, A.Annaýew köçesiniň ugry bilen G.Durdy köçesine çenli, G.Durdy köçesiniň ugry bilen Bilim köçesine çenli, Bilim köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen A.Kekilow köçesine çenli, A.Kekilow köçesiniň ugry bilen Görogly köçesine çenli, Görogly köçesiniň ugry bilen Bekrewe köçesine çenli, Bekrewe köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, Oguzhan köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar. Bagtyýarlyk etrabynyň Magtymguly şaýolunyň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli, şol ýerden Berkararlyk etrabynyň Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Türkmenbaşy şaýoluna çenli, Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, şol ýerden demirgazyk tarapa demir ýoluny kesip geçip, Tahyr köçesine çenli, Tahyr koçesiniň ugry bilen S.Ataýewa köçesine çenli, S.Ataýewa köçesiniň ugry bilen G.Bäşiýew köçesine çenli, G.Bäşiýew köçesiniň ugry bilen G.Gulyýew köçesine çenli, G.Gulyýew köçesiniň ugry bilen Bagtyýarlyk etrabynyň Berkararlyk etraby bilen kesişýän araçägine çenli, şol ýerden demirgazyk tarapa Garagum derýasyny kesip geçip, Altynsuw köçesine çenli, şol ýerden zeýkeşiň ugry bilen Bagtyýarlyk etrabynyň «Çoganly» ýaşaýyş toplumynyň 1-nji Watan geçelgesine çenli, «Çoganly» ýaşaýyş toplumynyň 1-nji Watan geçelgesiniň ugry bilen Dostluk köçesine çenli, Dostluk köçesiniň ugry bilen zeýkeşi kesip geçip, Dostluk geçelgesine çenli, Dostluk geçelgesiniň ugry bilen O.Annaýew köçesine çenli, şol ýerden demirgazyk-günbatara tarap ugur alyp, K.Gurbannepesow köçesine çenli, K.Gurbannepesow köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugry bilen Aşgabat Halkara howa menziliniň çäk serhedine çenli, şol ýerden Aşgabat Halkara howa menziliniň çäk serhediniň ugry bilen günbatar tarapa Özgeriş köçesine çenli, Özgeriş köçesiniň ugry bilen demir ýoly kesip geçip, Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

12-nji «Aşgabat» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky Ýüpek fabrigi

Araçäkleri: Bagtyýarlyk etrabynyň Görogly köçesiniň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, A.Nyýazow şaýolundan demirgazyga Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli we şol çatrykdan günbatar tarapdaky ýaşaýyş jaýlarynyň ugry bilen Özgeriş köçesine çenli, şol köçeden Gurbansoltan eje şaýoluny kesip, S.Kakabaýew köçesiniň ugry bilen Bilim köçesine geçip, şol ýerden Rejep Bäşimow köçesinden günbatar tarapa çykyp, A.Kekilow köçesiniň ugry bilen, Görogly köçesiniň demirgazyk-gündogar tarapy bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli çäkleri öz içine alýar.

 

13-nji «Köşi» saýlaw okrugy

Merkezi: S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Araçäkleri: Bagtyýarlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň Köşi köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, şol ýerden günorta tarapa, Köşi köçesiniň günbatar tarapyndaky ýaşaýyş jaýlaryny içine alyp, Görogly köçesinden gündogar tarapa ugur alyp, A.Kekilow köçesinden demirgazyk tarapa çykyp, R.Bäşimow köçesinden Bilim köçesine çenli we şol ýerden S.Kakabaýew köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli çäkleri we Ruhabat ýaşaýyş toplumyny öz içine alýar.

 

14-nji «Ruhabat» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 111-nji orta mekdep

Araçäkleri: Bagtyýarlyk etrabynyň «Garadaşaýak», «Parahat», «Ýasmansalyk» ýaşaýyş toplumlaryny öz içine alýar.

 

15-nji «Büzmeýin» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 98-nji orta mekdep

Araçäkleri: Büzmeýin etrabynyň «Büzmeýin», «Jülge» ýaşaýyş toplumlaryny, ýöriteleşdirilen harby mekdebini, harby bölümleri, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyny öz içine alýar.

 

16-njy «Gökje» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäheriniň Gökje ýaşaýyş toplumyndaky Sport desgasynyň jaýy

Araçäkleri: Büzmeýin etrabynyň «Bagyr» ýaşaýyş toplumynyň A.Jallyýew köçesiniň günbatar tarapyny, «Herrikgala», «Gökje», «Ýalkym» we «Gurtly» ýaşaýyş toplumlaryny öz içine alýar.

 

17-nji «Galkynyş» saýlaw okrugy

Merkezi: Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi

Araçäkleri: Büzmeýin etrabynyň «Bagyr» ýaşaýyş toplumynyň A.Jallyýew köçesiniň gündogar tarapyny, «Ýanbaş», «Bekrewe», «Görogly» ýaşaýyş toplumlaryny, A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebini, Köpetdag etrabynyň Bitarap Türkmenistan şaýoly bilen Arçabil şaýolunyň kesişýän çatrygyndan başlap, Arçabil şaýolunyň ugry bilen Garaşsyzlyk şaýoluna çenli, şol ýerden Garaşsyzlyk şaýolunyň ugry bilen Serhowuzly seýilgähe çenli, şol ýerden Serhowuzly seýilgähiň ugry bilen Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli, şol ýerden Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugry bilen 10 ýyl Abadançylyk köçesine çenli, şol ýerden Bitarap Türkmenistan şaýolunyň günbatar tarapyndaky ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, Arçabil şaýoluna çenli çäkleri öz içine alýar.

 

Ahal welaýaty, 18-33-nji saýlaw okruglary

 

18-nji «Bäherden» saýlaw okrugy

Merkezi: Bäherden etrap häkimligi

Araçäkleri: Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň we Garagan, Akdepe, Döwgala, Ýarajy geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

19-njy «Gökdepe» saýlaw okrugy

Merkezi: Gökdepe etrap häkimligi

Araçäkleri: Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň we S.A.Nyýazow adyndaky, Ýaňgala geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

20-nji «Yzgant» saýlaw okrugy

Merkezi: Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň hem-de Türkmenistan, Tagan Baýramdurdyýew adyndaky, Ahal, Täze eýýam, Hurmantgökje geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

21-nji  «Derweze» saýlaw okrugy

Merkezi: Gökdepe etrabyndaky 35-nji orta mekdep

Araçäkleri: Gökdepe etrabynyň Owadandepe, Derweze geňeşlikleriniň hem-de Ak bugdaý etrabynyň Berkarar, Bokurdak şäherçeleriniň we Bugdaýly, Öňaldy, Parahat, Täzedurmuş, Bereketli geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

22-nji «Änew» saýlaw okrugy

Merkezi: Ak bugdaý etrap häkimligi

Araçäkleri: Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň, Bereketli zaman şäherçesiniň, Garagum we Magtymguly adyndaky geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

23-nji «Ak bugdaý» saýlaw okrugy

Merkezi: Ak bugdaý etrabynyň Bereket oba medeniýet öýi

Araçäkleri: Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesiniň, Burunojar, Sähra, Bereket, Ýaşyldepe geňeşlikleriniň hem-de Kaka etrabynyň Artyk, Gowşut, Gozgan, Kürengala, Mehinli geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

24-nji «Kaka» saýlaw okrugy

Merkezi: Kaka etrap häkimligi

Araçäkleri: Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň, Arapgala, Garahan, Harçiňňan, Çäçe, Mäne geňeşlikleriniň çäklerini hem-de Duşak şäherçesiniň magistral demir ýolunyň demirgazyk tarapyny öz içine alýar.

 

25-nji «Duşak» saýlaw okrugy

Merkezi: Kaka etrabynyň Duşak şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Kaka etrabynyň Duşak şäherçesiniň magistral demir ýolunyň günorta tarapyny hem-de Tejen etrabynyň Tejen şäheriniň magistral demir ýolunyň demirgazyk tarapyny we Tejen etrabynyň Garaşsyzlyk, Birleşik geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

26-njy «Tejen» saýlaw okrugy

Merkezi: Tejen etrap häkimligi

Araçäkleri: Tejen etrabynyň Tejen şäheriniň magistral demir ýolunyň günorta tarapyny öz içine alýar.

 

27-nji «Agalaň» saýlaw okrugy

Merkezi: Tejen etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Tejen etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň we Adalat, Agalaň, Bitaraplyk, Berdi Kerbabaýew adyndaky, Garryçyrla, Täzeoba geňeşlikleriniň hem-de Babadaýhan etrabynyň Ak altyn geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

28-nji «Göniamaşa» saýlaw okrugy

Merkezi: Tejen etrabynyň Göniamaşa geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Tejen etrabynyň Göniamaşa, Babadaýhan, Zaman geňeşlikleriniň hem-de Babadaýhan etrabynyň Akwekil, Hasyl, Ýarygökje geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

29-njy «Babadaýhan» saýlaw okrugy

Merkezi: Babadaýhan etrap häkimligi

Araçäkleri: Babadaýhan etrabynyň Babadaýhan şäheriniň, Garawekil, Zähmet, Täzeýol geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

30-njy «Altyn asyr» saýlaw okrugy

Merkezi: Tejen etrabynyň Altyn asyr şäheriniň Geňeşi

Araçäkleri: Tejen etrabynyň Altyn asyr şäheriniň, Döwletli, Waharman, Gurban Durdy geňeşlikleriniň hem-de Sarahs etrabynyň Gaňňaly şäherçesiniň, Ata, Kiçiaga, Bagtyýarlyk, Parahatçylyk, Balykçylyk geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

31-nji «Sarahs» saýlaw okrugy

Merkezi: Sarahs etrap häkimligi

Araçäkleri: Sarahs etrabynyň Sarahs şäheriniň, Aşgabat, Ýalawaç, Hanýap, Alam, Galkynyş geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

32-nji «Arçman» saýlaw okrugy

Merkezi: Bäherden etrabynyň Arçman şäherçe medeniýet öýi

Araçäkleri: Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesiniň, Bamy, Börme, Saýwan, Garawul, Nohur, Mürçe, Sünçe, Kirpili, Durun geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

33-nji «Ahal» saýlaw okrugy

Merkezi: Arkadag şäheriniň medeniýet toplumy

Araçäkleri: Arkadag şäheriniň we Gökdepe etrabynyň Şorgala, Köpetdag, Kelejar, Akgoňur, Gorjaw, Babarap geňeşlikleriniň hem-de Ak bugdaý etrabynyň Gämi geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

Balkan welaýaty, 34-43-nji saýlaw okruglary

 

34-nji «Daşarbat» saýlaw okrugy

Merkezi: Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdep

Araçäkleri: Balkanabat şäheriniň 88, 89, 94, 97, 99, 102, 102a, 103, 103a, 104, 105, 106, 106a, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113a, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125a, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133a, 136, 136a, 137, 138, 139, 140, 141, 141a, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 168, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 204, 205, 205a, 205b, 206, 206a, 207, 224-nji ýaşaýyş toplumlaryny we Gurluşykçylar, Mollanepes, Mätäji, Balkan, Ärsarybaba, Kemine, Gubkin köçelerindäki, Garaşsyzlyk şaýolundaky, Baleýşem demir ýol bekedindäki ähli ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.

 

35-nji «Awaza» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenbaşy şäher häkimligi

Araçäkleri: Türkmenbaşy şäheriniň merkezi ýaşaýyş toplumlaryny öz içine alýar.

 

36-njy «Türkmenbaşy» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenbaşy etrap häkimligi

Araçäkleri: Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäherini, Akdaş, Gyzylsuw, Gyzylgaýa, Türkmenbaşy, Guwlumaýak şäherçelerini, Goýmat, Çagyl, geňeşliklerini, Akguýy geňeşliginiň Hudaýberdi, Goşaoba, Söýli, Gürje obalaryny, «Guwly», «Garşy», «Jafra» serhet galalaryny, Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň ýaşaýyş toplumlaryny, Türkmenbaşy şäheriniň öňki Kenar etrabyndaky Azatlyk, Demir ýol, Altyn Asyr, Bitarap, Döwletli, Ýaşyl Tug, Parahat köçelerindäki ähli ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.

 

37-nji «Bereket» saýlaw okrugy

Merkezi: Bereket etrap häkimligi

Araçäkleri: Bereket etrabynyň çäklerini, Balkanabat şäheriniň Gazak obasynyň, Uzboý şäherçesiniň we 91-92-nji ýaşaýyş toplumynyň ähli ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.

 

38-nji «Esenguly» saýlaw okrugy

Merkezi: Esenguly etrap häkimligi

Araçäkleri: Esenguly etrabynyň çäklerini, Balkanabat şäheriniň Hazar şäherçesiniň 15, 16, 27, 28, 29, 34, 37, 39-njy ýaşaýyş toplumlaryny we Laçyn, Magtymguly, Bagtyýarlyk, Nebitçi ýaşaýyş jaý toplumlaryny öz içine alýar.

 

39-njy «Gyzylarbat» saýlaw okrugy

Merkezi: Gyzylarbat etrap häkimligi

Araçäkleri: Gyzylarbat etrabynyň Gyzylarbat şäheriniň çäklerini, Janahyr şäherçesini, Arkaç geňeşliginiň Çerkezli, Ýylgynly, Melegoç obalaryny öz içine alýar.

 

40-njy «Magtymguly» saýlaw okrugy

Merkezi: Magtymguly etrap häkimligi

Araçäkleri: Magtymguly etrabynyň çäklerini we Gyzylarbat etrabynyň Paraw geňeşliginiň Paraw obasyny, Janahyr bekedini, Arkaç geňeşliginiň Rowaç, Garabogaz, Ýalkym, Tutly obalaryny, Azady adyndaky, Goç, Pürnuwar, Hojagala, Hasar geňeşliklerini öz içine alýar.

 

41-nji «Gumdag» saýlaw okrugy

Merkezi: Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesiniň we Etrek etrabynyň çäklerini öz içine alýar.

 

42-nji «Balkan» saýlaw okrugy

Merkezi: Balkanabat şäher häkimligi

Araçäkleri: Balkanabat şäheriniň Oglanly şäherçesini, 5-6-njy kiçi etrapçalaryny, 199, 200, 201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 213a, 214, 225, 232, 233-nji ýaşaýyş toplumlaryny, Arlan ýaşaýyş jaý toplumyny, degişli harby bölümleri öz içine alýar.

 

43-nji «Balkanabat» saýlaw okrugy

Merkezi: Balkanabat şäherindäki «Bahar» çagalar bagy

Araçäkleri: Balkanabat şäheriniň 6, 13, 14-nji kiçi etrapçalaryny, Jebel şäherçesini, Mollagara şypahanasyna degişli ähli ýaşaýyş jaýlaryny, Karýer, Saganly-1, Saganly-2, Nebitçi ýaşaýyş jaý toplumlaryny, 162, 193, 197-nji ýaşaýyş toplumlaryny, Hazar şäherçesiniň Garagöl obasyny, Gök-Baýyr ýaşaýyş jaý toplumyny hem-de Türkmenbaşy etrabynyň Belek şäherçesiniň we Akguýy geňeşliginiň Akguýy, Ybyk, Irikli obalarynyň çäklerini öz içine alýar.

 

Daşoguz welaýaty, 44-70-nji saýlaw okruglary

 

44-nji «Altynýol» saýlaw okrugy

Merkezi: Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz Lukmançylyk mekdebi

Araçäkleri: Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň Şagadam köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Gurbansoltan eje köçesiniň ugry bilen Şabat kanalyny we A.Nyýazow köçesini göni kesip geçip, şäheriň demirgazyk araçägine çenli, şol ýerden şäheriň demirgazyk-günbatar araçäginiň ugry bilen Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýoluna çenli, şol ýerden Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýolunyň ugry bilen Bitaraplyk köçesine çenli, Bitaraplyk köçesiniň ugry bilen Şagadam köçesine çenli, Şagadam köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

45-nji «Diýar» saýlaw okrugy

Merkezi: Daşoguz şäherindäki 1-nji orta mekdep

Araçäkleri: Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň Şabat kanalynyň demirgazyk tarapynyň kesişýän ýerinden başlap, Gurbansoltan eje köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow köçesini göni kesip geçip, şäheriň demirgazyk araçägine çenli, şol ýerden şäheriň demirgazyk araçäginiň ugry bilen gündogar tarapa Şabat kanalyna çenli, şol ýerden Şabat kanalynyň ugry bilen demirgazyk tarapa N.Andalyp köçesini kesip geçip, Gurbansoltan eje köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

46-njy «Akdepe» saýlaw okrugy

Merkezi: Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň Geňeşi

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň, Nowruz, Akdepe, Gorkut, Sähra geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

47-nji «Nowruz» saýlaw okrugy

Merkezi: Akdepe etrabyndaky 55-nji orta mekdep

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Sazakly, Täzeoba, Ak bugdaý, Atçapan, Döwletmämmet Azady adyndaky, Mollanepes adyndaky geňeşlikleriniň we Gyzyltakyr geňeşliginiň Burunjyk, Gyzyltakyr obalarynyň hem-de Boldumsaz etrabynyň 10 ýyl abadanlyk, Almalyk geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

48-nji «Rowaçlyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Boldumsaz etrabynyň Rowaçlyk geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Boldumsaz etrabynyň Garaşsyzlyk, Guýanagyz, Guwanç Atamedow adyndaky, Rowaçlyk, Çowdur, Ýaşlyk, Gökýaýla, Bitarap Türkmenistan geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

49-njy «Boldumsaz» saýlaw okrugy

Merkezi: Boldumsaz etrabynyň Boldumsaz şäheriniň  Geňeşi

Araçäkleri: Boldumsaz etrabynyň Boldumsaz şäheriniň, Medeniýet geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

50-nji «Görogly» saýlaw okrugy

Merkezi: Görogly etrabynyň Görogly şäheriniň Geňeşi

Araçäkleri: Görogly etrabynyň Görogly şäheriniň, Türkmenýoly, Ýagtylyk, Bereket geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

51-nji «Yzmykşir» saýlaw okrugy

Merkezi: Görogly etrabynyň Annagylyç Ataýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Görogly etrabynyň Durdy Gylyç adyndaky, Yzmykşir, Hüdük Myradow adyndaky, Bedirkent, Annagylyç Ataýew adyndaky, Türkmenistan, Zaman, Garagum geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

52-nji «Aksaraý» saýlaw okrugy

Merkezi: Görogly etrabynyň «Aksaraý» daýhan birleşiginiň edara binasy

Araçäkleri: Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky, Aksaraý, Balyş Öwezow adyndaky hem-de Şabat etrabynyň Gülüstan geňeşliginiň Parahat, Şark, Öwezaly obalarynyň, Altynýol geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

53-nji «Gubadag» saýlaw okrugy

Merkezi: Boldumsaz etrabynyň Gubadag şäheriniň Geňeşi

Araçäkleri: Boldumsaz etrabynyň Gubadag şäheriniň, Gökçäge şäherçesiniň, Abadanlyk, Akýaýla, Babadaýhan geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy

Merkezi: Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Boldumsaz etrabynyň Bereketli, Gubadag, Amyderýa, Baýdak, Jeýhun geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

55-nji «Dessan» saýlaw okrugy

Merkezi: Akdepe etrabyndaky 22-nji orta mekdep

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky şäherçesiniň, Agöýli, Pagtaçylyk geňeşlikleriniň, Altyn toprak geňeşliginiň Dörmen obasynyň, Sazanda, Täzezaman geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar

 

56-njy «Täzezaman» saýlaw okrugy

Merkezi: Akdepe etrabyndaky 41-nji orta mekdep

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Andalyp şäheriniň, Şabat geňeşliginiň Çandyr, Derýalyk, Şarlawuk, Üçkepderi obalarynyň çäklerini öz içine alýar.

 

57-nji «Agzybirlik» saýlaw okrugy

Merkezi: Akdepe etrabyndaky 59-njy orta mekdep

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Şabat geňeşliginiň Gülüstan, Magtym obalarynyň, Nurmuhammet Andalyp adyndaky geňeşliginiň, Rejepguly Ataýew adyndaky şäherçesiniň Omarly, Meňiş, Orman, Bagty obalarynyň, Ak altyn geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

58-nji «Köneürgenç» saýlaw okrugy

Merkezi: Köneürgenç etrap häkimligi

Araçäkleri: Köneürgenç etrabynyň Bereket şäherçesiniň, Akderýa, Pagtaçy, Ezberköl, Täzegüýç, Täzeýol, Hakykat geňeşlikleriniň hem-de Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Nazly Gylyjow adyndaky, Görelde geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

59-njy «Derýalyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Köneürgenç etrabynyň Derýalyk geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Köneürgenç etrabynyň Galkynyş, Maslahat, Akýol, Täzeýap, Derýalyk, Watan, Kyrkgyz geňeşlikleriniň hem-de Boldumsaz etrabynyň Zähmetkeş, Aşgabat geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

60-njy «Gürgenç» saýlaw okrugy

Merkezi: Köneürgenç etrabynyň Köneürgenç şäheriniň Geňeşi

Araçäkleri: Köneürgenç etrabynyň Köneürgenç şäheriniň we Akgala geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

61-nji «Bossan» saýlaw okrugy

Merkezi: Akdepe etrabyndaky 71-nji orta mekdep

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Rejepguly Ataýew adyndaky şäherçesiniň Bamyly, Gyzyl, Çildir, Keşler obalarynyň, Gyzyltakyr geňeşliginiň Basuwly obasynyň, Magtymguly Garlyýew adyndaky, Agzybirlik geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

62-nji «S.Rozmetow» saýlaw okrugy

Merkezi: Şabat etrabynyň Sadylla Rozmetow adyndaky şäherçesiniň Medeniýet öýi

Araçäkleri: Şabat etrabynyň Sadylla Rozmetow adyndaky şäherçesiniň we Bossan, Biruni, Berkarar, Diýar geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

63-nji «Nowbahar» saýlaw okrugy

Merkezi: Şabat etrabyndaky 46-njy orta mekdep

Araçäkleri: Şabat etrabynyň Hasylçy, Gaýrat, Nowbahar geňeşlikleriniň, Alyşir Nowaýy adyndaky geňeşliginiň Hemzeşyh, Birinji Gulan, Ikinji Gulan obalarynyň çäklerini öz içine alýar.

 

64-nji «S.A.Nyýazow» saýlaw okrugy

Merkezi: Şabat etrabynyň Medeniýet merkezi

Araçäkleri: Şabat etrabynyň Şabat şäheriniň, Alyşir Nowaýy adyndaky geňeşliginiň Gamyşkak, Gumgala, Daýhanazat obalarynyň, Gülüstan geňeşliginiň Ýoldaş Ahmedow adyndaky obasynyň, Şatlyk, Şöhrat, Asudalyk geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar

 

65-nji «S.Türkmenbaşy» saýlaw okrugy

Merkezi: Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäheriniň Geňeşi

Araçäkleri: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäheriniň we Baýram Taganow adyndaky, Gyzyljagala, Mollaoraz Hojamämmedow adyndaky, Parahat, Ýalkym geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar

 

66-njy «Aýböwür» saýlaw okrugy

Merkezi: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Goşahowly geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Ruhabat, Azatlyk, Gallaçy, Bitaraplyk, Serdar, Bugdaýly, Aýböwür, Kemine, Güneşli Türkmenistan, Döwletli, Goşahowly geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

67-nji «Sarygamyş» saýlaw okrugy

Merkezi: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Aşyr Kakabaýew adyndaky şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Aşyr Kakabaýew adyndaky şäherçesiniň we Täzedurmuş, Şamahy, Ýeňiş, Saparmät Hojaýew adyndaky, Döwkesen, Sarygamyş, Dostluk geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

68-nji «Ruhubelent» saýlaw okrugy

Merkezi: Ruhubelent etrabynyň Ruhubelent şäherçesindäki Medeniýet merkezi

Araçäkleri: Ruhubelent etrabynyň Ruhubelent şäherçesiniň, Aşyk Aýdyň, Diýarbekir, Ruhnama, Tünüderýa, Şagadam, Zähmet, Ýomut Durdyýew adyndaky, Geňeş, Şabende adyndaky geňeşlikleriniň hem-de Akdepe etrabynyň Altyn toprak geňeşliginiň Göwender, Keneges, Agar, Garaşsyzlyk obalarynyň we Sapyş Çerkezow adyndaky, Üçkepderi geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar

 

69-njy «Daşoguz» saýlaw okrugy

Merkezi: Daşoguz şäherindäki 3-nji orta mekdep

Araçäkleri: Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň Şabat kanalynyň demirgazyk tarapy bilen kesişýän ýerinden başlap, Gurbansoltan eje köçesiniň ugry bilen N.Andalyp köçesiniň kesişýän ýerine çenli, N.Andalyp köçesiniň ugry bilen Garaşsyzlyk ýap akabasyna çenli, şol ýerden Garaşsyzlyk ýap akabasynyň ugry bilen şäheriň gündogar araçägine çenli, şol ýerden şäheriň gündogar araçäginiň ugry bilen Şabat kanalyna çenli, şol ýerden Şabat kanalynyň ugry bilen demirgazyk tarapa N.Andalyp köçesini kesip geçip, Gurbansoltan eje köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar

 

70-nji «Şabat» saýlaw okrugy

Merkezi: Daşoguz welaýat häkimliginiň 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebi

Araçäkleri: Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň Şagadam köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Gurbansoltan eje köçesiniň ugry bilen N.Andalyp köçesiniň kesişýän ýerine çenli, şol ýerden şäheriň günorta araçäginiň ugry bilen Şabat etrabynyň Adalat geňeşligini öz içine alyp, Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýoluna çenli, şol ýerden Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýolunyň ugry bilen Bitaraplyk köçesine çenli, Bitaraplyk köçesiniň ugry bilen Şagadam köçesine çenli, Şagadam köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

Lebap welaýaty, 71-96-njy saýlaw okruglary

 

71-nji «Dänew» saýlaw okrugy

Merkezi: Dänew etrap häkimligi

Araçäkleri: Dänew etrabynyň Dänew şäheriniň, Bahar şäherçesiniň, Döwletabat, Parahat, Baragyz, Boýnuzyn geňeşlikleriniň we Ödeý geňeşliginiň Ödeý, Belme, Garagum obalarynyň çäklerini öz içine alýar.

 

72-nji «Asuda» saýlaw okrugy

Merkezi: Dänew etrap häkimliginiň Garaşsyzlyk şäherçesindäki binasy

Araçäkleri: Dänew etrabynyň Asuda, Garaşsyzlyk şäherçeleriniň, Ödeý geňeşliginiň Ak altyn, Çeges obalarynyň, Ýyldyz, Berzeň, Aşgabat geňeşlikleriniň we Çärjew etrabynyň Sarykbala geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

73-nji «Hojagala» saýlaw okrugy

Merkezi: Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen obasynyň N.Hasanow, K.Muradowa, Jeýhun, Watan, Günorta, Kenarýaka köçeleriniň we Boýrabap geňeşliginiň Baýdakçy, Galkynyş, Adak, Petdeli, Gaýmakçy obalarynyň, Hojaili geňeşliginiň hem-de Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň Altyn asyr, N.Hakberdiýew, Görelde, Azatlyk, S.Seýdi, Lebaby, Begişow, B.Ilamanow, Agzybirlik, Mollanepes, Mollaýazy, K.Şaýmanow, I.Joraýew, Lebap, Hasylçy, Günbatar, Daýhan köçeleriniň, Çaltut şäherçesiniň, Çarbagdepe, Jeňňel, Garamahmyt geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

74-nji «Amyderýa» saýlaw okrugy

Merkezi: Çärjew etrabynyň  Hojaili geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen obasynyň N.Hasanow, K.Muradowa, Jeýhun, Watan, Günorta, Kenarýaka köçeleriniň we Boýrabap geňeşliginiň Baýdakçy, Galkynyş, Adak, Petdeli, Gaýmakçy obalarynyň, Hojaili geňeşliginiň hem-de Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň Altyn asyr, N.Hakberdiýew, Görelde, Azatlyk, S.Seýdi, Lebaby, Begişow, B.Ilamanow, Agzybirlik, Mollanepes, Mollaýazy, K.Şaýmanow, I.Joraýew, Lebap, Hasylçy, Günbatar, Daýhan köçeleriniň, Çaltut şäherçesiniň, Çarbagdepe, Jeňňel, Garamahmyt geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

75-nji «Zergär» saýlaw okrugy

Merkezi: Çärjew etrabynyň Zergär geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Çärjew şäherçesiniň, Kölaryk, Zergär geňeşlikleriniň hem-de Boýrabap geňeşliginiň Tally, Boýrabap obalarynyň we Hojamiresen obasynyň Hojamiresen, Owadan, B.Ýoldaşow, Türkmenistan, K.Egemberdiýew köçeleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

76-njy «Çärjew» saýlaw okrugy

Merkezi: Çärjew etrabynyň Kiştiwan şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Kiştiwan, Jeýhun şäherçeleriniň, Nobat Gutlyýew adyndaky geňeşliginiň Nobat Gutlyýew adyndaky obasynyň B.Çaryýew, Bereket, Mary, S.Gylyjowa, A.Welihanow A.Babaýew, A.Jumaýew, H.Jumaýew, Ý.Pälwanow köçeleriniň we Saýatly, Saýatlyoba, Çömmekdepe obalarynyň, Bitik, Garamyş geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

77-nji «Farap» saýlaw okrugy

Merkezi: Çärjew etrap häkimliginiň Farap şäherindäki binasy

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Farap şäheriniň, Jendi, Hanoba, Kyraç, Osty, Hojakenepsi geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

78-nji «Jeýhun» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenabat şäherindäki 24-nji orta mekdep

Araçäkleri: Türkmenabat şäheriniň Görogly beg Türkmen köçesi bilen M.Gurbanow köçesiniň kesişýän çatrygyndan başlap, M.Gurbanow köçesiniň ugry bilen Gökdepe köçesine çenli, şol ýerden Gökdepe köçesiniň ugry bilen şäheriň günbatar serhedine çykyp, şäheriň günbatar serhediniň ugry bilen Amyderýanyň çep kenaryna çenli, şol ýerden Amyderýanyň çep kenarynyň ugry bilen Türkmenabadyň köne howa menziliniň çägine çenli, şol ýerden Türkmenabadyň köne howa menziliniň çäginiň ugry bilen Derýabaş kanalyna çenli, şol ýerden Derýabaş kanalynyň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen Garaşsyz Diýar köçesine çenli, Garaşsyz Diýar köçesiniň ugry bilen Aşgabat — Farap demir ýoluna çenli, Aşgabat — Farap demir ýolunyň ugry bilen Görogly beg Türkmen köçesine çenli, Görogly beg Türkmen köçesiniň ugry bilen M.Gurbanow köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

79-njy «Darganata» saýlaw okrugy

Merkezi: Darganata etrap häkimligi

Araçäkleri: Darganata etrabynyň Darganata, Gazojak şäherleriniň, Lebap şäherçesiniň, Çarwadar, Hojalyk, Magtymguly, Sediwer geňeşlikleriniň we Lebap geňeşliginiň Sakararyk obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

80-nji «Türkmenabat» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenabat şäherindäki 8-nji sport mekdep

Araçäkleri: Türkmenabat şäheriniň Görogly beg Türkmen köçesi bilen Aşgabat — Farap demir ýolunyň kesişýän ýerinden başlap, Aşgabat — Farap demir ýolunyň ugry bilen Garaşsyz Diýar köçesine çenli, Garaşsyz Diýar köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen Derýabaş kanalyna çenli, şol ýerden Derýabaş kanalynyň ugry bilen şäheriň gündogar serhedine çykyp, Görogly beg Türkmen köçesine çenli, şol ýerden Görogly beg Türkmen köçesiniň ugry bilen Aşgabat — Farap demir ýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

81-nji «Lebap» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenabat şäherindäki 3-nji sport mekdep

Araçäkleri: Türkmenabat şäheriniň Görogly beg Türkmen köçesi bilen Azatlyk köçesiniň kesişýän çatrygyndan başlap, Türkmenabat şäheriniň 6-njy gurluşyk materiallary zawodynyň ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, Azady köçesiniň ugry bilen Bagy-bossan köçesine çenli, şol ýerden Bagy-bossan köçesiniň ugry bilen S.A.Nyýazow şaýoluna çenli, S.A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Mollanepes köçesine çenli, Mollanepes köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen Zelili köçesine çenli, Zelili köçesiniň ugry bilen Repetek köçesine çenli, Repetek köçesiniň ugry bilen Samandepe köçesine çenli, Samandepe köçesiniň ugry bilen Türkmenabat şäheriniň gündogar serhedine çykyp, şol ýerden şäheriň gündogar serhediniň ugry bilen Görogly beg Türkmen köçesine çenli, şol ýerden Görogly beg Türkmen köçesiniň ugry bilen Azatlyk köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

82-nji «Amul» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

Araçäkleri: Türkmenabat şäheriniň Azatlyk köçesi bilen Bagy-bossan köçesiniň kesişýän çatrygyndan başlap, Bagy-bossan köçesiniň ugry bilen S.A.Nyýazow şaýoluna çenli, şol ýerden S.A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Mollanepes köçesine çenli, Mollanepes köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen Zelili köçesine çenli, Zelili köçesiniň ugry bilen Repetek köçesine çenli, Repetek köçesiniň ugry bilen Samandepe köçesine çenli, Samandepe köçesiniň ugry bilen şäheriň gündogar serhedine çykyp, şol ýerden şäheriň gündogar serhediniň ugry bilen Kölaryk kanalyna çenli, şol ýerden Kölaryk kanalynyň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen Türkmenabat şäheriniň günorta serhedine çenli, şol ýerden Türkmenabat şäheriniň günorta serhediniň ugry bilen «Azatlyk», «Güneş» ýaşaýyş toplumlaryny, Zergär, Balhana, Garawulguýy, Repetek, Çägeli (Peski), 50-nji, 51-nji, 53-nji, 54-nji, 57-nji demir ýol beketlerindäki ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, Azatlyk köçesine çenli, şol ýerden Azatlyk köçesiniň ugry bilen Bagy-bossan köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

83-nji «Sakar» saýlaw okrugy

Merkezi: Saýat etrap häkimliginiň Sakar şäherindäki binasy

Araçäkleri: Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň H.Derýaýew, B.Kerbabaýew, K.Gurbannepesow, Energetik, A.Mämmedow, Nur, Bagt, S.A.Nyýazow, Sakar, Zelili, Sakar hemrasy, Watan, Bäşim Serdar, Kemine, Azady, A.Tahyrow, A.Kekilow, Demirgazyk, Adalat, Gülüstan, G.Atabaýew, Ýaşlyk, Gagarin, Parahat, Nowruz, 8-nji mart, Bazar, Türkmenistan, Borjakow, Hojalykaryk, Täze zaman, Medeniýet, Günorta, Bereketli, Raýdaşlyk, Abadançylyk, Miras, Diýar, Amyderýa, Ýeňiş, Ýalkym, Birleşik, Magtymguly, Ak altyn, Andalyp, Güýçbirleşik, Hakykat, Aşgabat köçeleriniň hem-de Suw hojalyk, Oba gurluşyk, Kerpiç zawod, Pagta arassalaýjy kärhanasynyň ýaşaýyş toplumlarynyň we Hojainebeg, Ýeňiş, Syýadagsakar, Lebaby, Bakjaçy, Merýe, Awçy, Esgi geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

84-nji «Saýat» saýlaw okrugy

Merkezi: Saýat etrap häkimligi

Araçäkleri: Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň, Suwçyoba şäherçesiniň, Mülk, Täzelikçi Çowdur, Çekiç, Topurkak geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

85-nji «Garabekewül» saýlaw okrugy

Merkezi: Saýat etrap häkimliginiň Garabekewül şäherindäki binasy

Araçäkleri: Saýat etrabynyň Garabekewül şäheriniň, Yslam şäherçesiniň, Baý, Soltanýazgala, Seýdi, Dostluk, Lamma, Akgala, Rahmançäge, Ärsarybaba, Zelili adyndaky geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

86-njy «Pelwert» saýlaw okrugy

Merkezi: Halaç etrabynyň Pelwert geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Halaç etrabynyň Oguzhan, Pelwert, Güýçbirleşik, Esenmeňli, Halaç geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

87-nji «Halaç» saýlaw okrugy

Merkezi: Halaç etrap häkimligi

Araçäkleri: Halaç etrabynyň Halaç şäheriniň, Güneşlik, Surh, Altyn asyr geňeşlikleriniň we Çohpetde şäherçesiniň Jeňňel, Täzemekan obalarynyň çäklerini öz içine alýar.

 

88-nji «Seýdi» saýlaw okrugy

Merkezi: Dänew etrap häkimliginiň Seýdi şäherindäki binasy

Araçäkleri: Darganata etrabynyň Lebap geňeşliginiň Kyrançoba obasynyň hem-de Dänew etrabynyň Seýdi şäheriniň, Gabakly, Isbaz, Göýnük, Maý, Azatlyk geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

89-njy «Astanababa» saýlaw okrugy

Merkezi: Kerki etrabynyň Astanababa şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Halaç etrabynyň Çohpetde şäherçesiniň, Okçandyr, Bagşyly obalarynyň hem-de Kerki etrabynyň Astanababa şäherçesiniň, Çekir geňeşliginiň Jeňňel, Gabasakgal, Güýç obalarynyň, Çekir obasynyň merkezinden geçýän suwaryş ýabynyň günbatar-demirgazyk tarapynyň çäklerini öz içine alýar.

 

90-njy «Kerki» saýlaw okrugy

Merkezi: Kerki etrap häkimligi

Araçäkleri: Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň hem-de Köýtendag etrabynyň Kerkiçi, Amyderýa şäherçesiniň, Ýalkym geňeşliginiň Baýdak obasynyň we Surhy obasynyň Agzybirlik, Alp Arslan, Arçman, Türkmenistan, Görogly, Dostluk, Nowruz, Täze durmuş, Demirýol, Aşgabat, Mätäji, Zynhary köçeleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

91-nji «Ýalkym» saýlaw okrugy

Merkezi: Kerki etrabynyň Gyzylaýak geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Kerki etrabynyň Başsaka, Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy adyndaky, Garamätnyýaz şäherçeleriniň, Çekir geňeşliginiň Çekir obasynyň merkezinden geçýän suwaryş ýabynyň gündogar-günorta tarapynyň, Çekir geňeşliginiň Garaja, Etbaşoba obalarynyň we Daşlyk, Gyzylaýak, Hatap, Guwak geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

92-nji «Hojambaz» saýlaw okrugy

Merkezi: Hojambaz etrabyndaky 25-nji orta mekdep

Araçäkleri: Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň, Gultak, Burdalyk, Gyzylgum, Mekan geňeşlikleriniň we Surhy geňeşliginiň Sabynly obasynyň Türkmenistan, S.Nyýazow, J.Şahanow, Garagum, Jeýhun, Adalat, Berkararlyk, Watan, Dostluk, Farap, Mülk köçeleriniň hem-de Seýdi köçesiniň 26-njy jaýyndan 67-nji jaýyna çenli çäklerini öz içine alýar.

 

93-nji «Döwletli» saýlaw okrugy

Merkezi: Hojambaz etrap häkimligi

Araçäkleri: Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň, Döwletli şäherçesiniň, Surhy geňeşliginiň Surhy obasynyň we Sabynly obasynyň Bitaraplyk, Garaşsyzlyk, Altyn asyr, Güneş, Lebap, Aşgabat, Ýalkym köçeleriniň, Seýdi köçesiniň 1-nji jaýyndan 26-njy jaýyna çenli hem-de Galkynyş, Kyrköýli, Pagtaçy, Berkararlyk, Tallymerjen, Täzedurmuş, Hojahaýran geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

94-nji «Köýtendag» saýlaw okrugy

Merkezi: Köýtendag etrap häkimliginiň Dostluk şäherindäki binasy

Araçäkleri: Köýtendag etrabynyň Dostluk şäheriniň, Mukry şäherçesiniň, Ýalkym geňeşliginiň Türkmenistan obasynyň we Surhy obasynyň Ak bugdaý, Täze ýol, Azady, Şir Kurban, Parahat, Kemine, Mollanepes, Gökhan, Gorkut köçeleriniň hem-de Burguçy, Türkmenistan, Daşrabat, Garahowuz, Akgumolam geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

95-nji «Garlyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Köýtendag etrap häkimligi

Araçäkleri: Köýtendag etrabynyň Köýtendag şäheriniň, Kelif, Garlyk, Gurşun magdan käni şäherçeleriniň, Garnas, Ters, Zarpçy, Megejik, Garrygala, Çärjew geňeşlikleriniň we Köýten geňeşliginiň Gyzylaý obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

96-njy «Magdanly» saýlaw okrugy

Merkezi: Köýtendag etrap häkimliginiň Magdanly şäherindäki binasy

Araçäkleri: Köýtendag etrabynyň Magdanly şäheriniň we Köýten geňeşliginiň Täzeçarwa, Bazardepe, Leýlimekan, Mälik, Köýten, Hojaýpil obalarynyň çäklerini öz içine alýar.

 

Mary welaýaty, 97-125-nji saýlaw okruglary

 

97-nji «Mary» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary şäheriniň «Ylham» medeniýet köşgi

Araçäkleri: Mary şäheriniň Aşgabat köçesiniň Mollanepes köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Aşgabat köçesiniň ugry bilen Murgap derýasyna çenli, şol ýerden Murgap derýasynyň ugry bilen Mary şäheriniň demirgazyk araçägine çenli, şol ýerden Mary şäheriniň demirgazyk araçäginiň ugry bilen Mary — Serhetabat demir ýoluna çenli, şol ýerden Mary — Serhetabat demir ýolunyň ugry bilen şäheriň günorta araçägine çenli, şol ýerden şäheriň günorta araçäginiň ugry bilen Mary — Serhetabat awtomobil ýoluna çenli, şol ýerden Mary — Serhetabat awtomobil ýolunyň ugry bilen Arzuw köçesine çenli, şol ýerden gündogara tarap Bedew köçesine çenli, Bedew köçesiniň ugry bilen Altyn asyr aýlaw ýoluna çenli, şol ýerden Ý.Kulyýew köçesiniň ugry bilen Muhadow köçesine çenli, Muhadow köçesiniň ugry bilen Murgap köçesine çenli, Murgap köçesiniň ugry bilen Aşgabat köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

98-nji «Şapak» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary welaýat Baş bilim müdirligi

Araçäkleri: Mary şäheriniň Margiana köçesiniň Daşoguz köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Margiana köçesiniň ugry bilen Aga Hanjaýew köçesine çenli, şol ýerden Aga Hanjaýew köçesiniň ugry bilen Kemine köçesine çenli, Kemine köçesiniň ugry bilen Gowşut han köçesine çenli, şol ýerden Murgap derýasynyň köprüsinden geçip, Ene mähri merkezine çenli, şol ýerden degişli harby bölümi öz içine alyp, R.Hojagulyýew köçesine çenli, şol ýerden R.Hojagulyýew köçesiniň ugry bilen Murgap köçesine çenli, Murgap köçesiniň ugry bilen Muhadow köçesine çenli, Muhadow köçesiniň ugry bilen Ý.Kulyýew köçesine çenli, Ý.Kulyýew köçesiniň ugry bilen Bedew köçesine çenli, şol ýerden günorta tarap Mary — Serhetabat awtomobil ýoluna çenli, şol ýerden Mary — Serhetabat awtomobil ýolunyň ugry bilen Garagum derýasyna çenli, şol ýerden Garagum derýasynyň ugry bilen Mary — Baýramaly awtomobil ýoluna çenli, şol ýerden Mary — Baýramaly awtomobil ýolunyň ugry bilen Daşoguz köçesine çenli, Daşoguz köçesiniň ugry bilen Margiana köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

99-njy «Kemine» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary şäheriniň «Margiana» medeniýet köşgi

Araçäkleri: Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň Murgap derýasy bilen kesişýän ýerinden başlap, Murgap derýasynyň ugry bilen Mary şäheriniň demirgazyk araçägine çenli, şol ýerden Mary şäheriniň demirgazyk araçäginiň ugry bilen Garagum derýasyna çenli, şol ýerden Garagum derýasynyň ugry bilen günorta tarapa Mary — Baýramaly awtomobil ýoluna çenli, şol ýerden Mary — Baýramaly awtomobil ýolunyň ugry bilen Daşoguz köçesine çenli, Daşoguz köçesiniň ugry bilen Margiana köçesine çenli, Margiana köçesiniň ugry bilen Aga Hanjaýew köçesine çenli, Aga Hanjaýew köçesiniň ugry bilen Kemine köçesine çenli, Kemine köçesiniň ugry bilen Gowşut han köçesine çenli, şol ýerden Murgap derýasynyň köprüsinden geçip, Ene mähri merkezine çenli, şol ýerden harby bölümi öz içine alyp, R.Hojagulyýew köçesine çenli, R.Hojagulyýew köçesiniň ugry bilen Murgap köçesine çenli, Murgap köçesiniň ugry bilen Aşgabat köçesine çenli, Aşgabat köçesiniň ugry bilen Murgap derýasyna çenli, şol ýerden Murgap derýasynyň ugry bilen Mollanepes köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

100-nji «Baýramaly» saýlaw okrugy

Merkezi: Baýramaly şäher häkimligi

Araçäkleri: Baýramaly şäheriniň 11-nji, 12-nji ýaşaýyş jaý toplumlaryndan beýleki ähli çäklerini öz içine alýar.

 

101-nji «Oguzhan» saýlaw okrugy

Merkezi: Sakarçäge etrabynyň Parahat şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Sakarçäge etrabynyň Şatlyk şäheriniň, Parahat, Döwletli zaman şäherçeleriniň, Soltanyz, Gülüstan, Gumgüzer, Merdana, Altyn zaman, Ýyldyzhan, Gökhan geňeşlikleriniň hem-de Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Garainjik obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

102-nji «Jemgyýet» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň edara binasy

Araçäkleri: Mary etrabynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäherçesiniň we Akmyrat Hümmedow adyndaky, Jemgyýet, Babasary, Türkmen ýoly, Ruhubelent geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

103-nji «Zarpçy» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary etrabynyň Ajap Mämmedowa adyndaky geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Mary etrabynyň Täzegüýç, Adalat, Ajap Mämmedowa adyndaky, Gaýgysyz Atabaýew adyndaky geňeşlikleriniň we Aşgabat geňeşliginiň Ata, Egrigüzer obalarynyň hem-de Mary şäheriniň Mülkburkaz ýaşaýyş jaý toplumynyň çäklerini öz içine alýar.

 

104-nji «Peşanaly» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary etrabynyň Peşanaly şäherçesindäki medeniýet öýi

Araçäkleri: Mary etrabynyň Peşanaly şäherçesiniň, Peşanaly, M.Lorsy adyndaky, Ak altyn, Abadanlyk, Akybaý geňeşlikleriniň we Diýar geňeşliginiň Keleter obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

105-nji «Türkmenistan» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmengala etrabynyň «Täzedünýä» daýhan birleşiginiň edara binasy

Araçäkleri: Türkmengala etrabynyň Zähmet şäherçesiniň, Täzedünýä, Täzeýol, Gatlaly, Seýitnazar Seýdi adyndaky we Zähmet geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy

Merkezi: Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň medeniýet öýi

Araçäkleri: Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň we Gökje, Goňur, Akgoňur, Mülkamaşa geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar

 

107-nji «Rysgally» saýlaw okrugy

Merkezi: Wekilbazar etrabynyň Alladurdy Gandymow adyndaky geňeşliginiň Watan oba  medeniýet öýi

Araçäkleri: Wekilbazar etrabynyň Egrigüzer, Alladurdy Gandymow adyndaky, Çarlakýap, Rysgally geňeşlikleriniň we Jumadurdy Atajanow adyndaky geňeşliginiň Jumadurdy Atajanow adyndaky, Çebişgen, Garajaköw, Haşyrdyk obalarynyň çäklerini öz içine alýar.

 

108-nji «Wekilbazar» saýlaw okrugy

Merkezi: Wekilbazar etrabyndaky 1-nji sport mekdep

Araçäkleri: Wekilbazar etrabynyň Wekilbazar şäherçesiniň, Halyl, Mülkbükri, Mollanepes adyndaky, Täzedurmuş, Mülkýusup geňeşlikleriniň we Mary-2 harby şäherçesiniň, Jumadurdy Atajanow adyndaky geňeşliginiň Işçi obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy

Merkezi: Sakarçäge etrabyndaky 35-nji orta mekdep

Araçäkleri: Sakarçäge etrabynyň Sakarçäge şäheriniň, Gyzylgum geňeşliginiň Mawyteber, Böri, D.Sähedow adyndaky obalarynyň, Hojadepe, Akýap geňeşlikleriniň hem-de Mary etrabynyň Aşgabat geňeşliginiň 8-nji mart obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

110-njy «Garaýap» saýlaw okrugy

Merkezi: Sakarçäge etrabyndaky 6-njy orta mekdep

Araçäkleri: Sakarçäge etrabynyň Gorgangala, Daýhan, Garaýap, Agzybir, Görelde, Söýünsary geňeşlikleriniň hem-de Mary etrabynyň Aşgabat geňeşliginiň Gowkyzereň obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

111-nji «Çaşgyn» saýlaw okrugy

Merkezi: Sakarçäge etrabyndaky 4-nji orta mekdep

Araçäkleri: Sakarçäge etrabynyň Bereket, Keseýap, Çaşgyn, Çerkezköl, Sakarçäge geňeşlikleriniň we Gyzylgum geňeşliginiň Gyzylgum obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

112-nji «Merw» saýlaw okrugy

Merkezi: Baýramaly etrabyndaky 24-nji orta mekdep

Araçäkleri: Baýramaly etrabynyň Höwesli, Beýikköpri, Gadyrýap, Merw, Bahar, Hangala geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

113-nji «Soltan Sanjar» saýlaw okrugy

Merkezi: Baýramaly etrabyndaky 10-njy orta mekdep

Araçäkleri: Baýramaly etrabynyň Azat geňeşliginiň Azat, Dogryýap, Pagtasaraý, Hazarly obalarynyň we Erkana, Murgap, Agaýusup adyndaky, Gatakar geňeşlikleriniň hem-de Baýramaly şäheriniň 11-nji, 12-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň çäklerini öz içine alýar.

 

114-nji «Mekan» saýlaw okrugy

Merkezi: Baýramaly etrabynyň Mekan şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Baýramaly etrabynyň Mekan, Berkarar, Bagtyýarlyk şäherçeleriniň, Bagt, Guşlyoba geňeşlikleriniň we Ýalkym geňeşliginiň Ýaýlak, Şereket, Ýylgynly, Ýalkym, Rafsanjani, Täzeoba, Uçgun, Tokaýly obalarynyň hem-de Murgap etrabynyň Çöňür geňeşliginiň çäklerini öz içine alýar.

 

115-nji «Garagum» saýlaw okrugy

Merkezi: Garagum etrap häkimligi

Araçäkleri: Garagum etrabynyň Ýagtyýol şäherçesiniň, Täzeoba, Tarpýer, Şatlyk, Göbeklidepe, Akmeýdan, Durnalyýap, Sähra geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

116-njy «Türkmengala» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmengala etrabynyň Türkmengala şäheriniň Geňeşi

Araçäkleri: Türkmengala etrabynyň Türkmengala şäheriniň, Täzedaýhan, Magtymguly adyndaky, Serdarýap, Soltanýap geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

117-nji «Rehnet» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmengala etrabynyň Rehnet geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Türkmengala etrabynyň Kemine adyndaky, Rehnet, Hasyl geňeşlikleriniň hem-de Baýramaly etrabynyň Azat geňeşliginiň Türkmenistan obasynyň we Ýalkym geňeşliginiň Bereket obasynyň çäklerini öz içine alýar.

 

118-nji «Ýolöten» saýlaw okrugy

Merkezi: Ýolöten etrabynyň Ýolöten şäheriniň Medeniýet merkezi

Araçäkleri: Ýolöten etrabynyň Ýolöten şäheriniň demirgazyk-gündogar böleginiň araçäginiň Murgap derýasy bilen birikýän ýerinden başlap, Gorkut ata, Saryhan, Gurt Gaýypow köçeleriniň günbatar-günorta böleginiň hem-de Ýolöten etrabynyň Garaköl, Gambarbaba, Hüjüm, Soltanbent, Arkadag, Ýokary Suhty, Rahat geňeşlikleriniň we Akgüzer geňeşliginiň Akgüzer, Bozýatan obalarynyň araçäklerini öz içine alýar.

 

119-njy «Soltanbent» saýlaw okrugy

Merkezi: Ýolöten etrabyndaky 19-njy çagalar bagy

Araçäkleri: Ýolöten etrabynyň Ýolöten şäheriniň demirgazyk-gündogar böleginiň araçäginiň Murgap derýasy bilen birikýän ýerinden başlap, Gorkut ata, Saryhan, Gurt Gaýypow köçeleriniň demirgazyk-gündogar böleginiň hem-de Ýolöten etrabynyň Ahunbaba, Hakykat, Goýunjy, Momataý, Agzybirlik, Şöhrat, Baýraç geňeşlikleriniň we Akgüzer geňeşliginiň Lälezar obasynyň araçäklerini öz içine alýar.

 

120-nji «Murgap» saýlaw okrugy

Merkezi: Murgap etrabyndaky 37-nji orta mekdep

Araçäkleri: Murgap etrabynyň Murgap şäheriniň we Deňizhan, Hyrslan Jumaýew adyndaky, Galkynyş, Suhty, Watan geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

121-nji «Ylham» saýlaw okrugy

Merkezi: Murgap etrabynyň sport mekdebi

Araçäkleri: Murgap etrabynyň Oguzhan, Deňizhan şäherçeleriniň we Ylham, Mülkýazy, Rowaçlyk, Gylyçdurdy Sähetmyradow adyndaky, Dostluk geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar

 

122-nji  «Miras» saýlaw okrugy

Merkezi: Murgap etrabynyň Murgap şäheriniň medeniýet öýi

Araçäkleri: Murgap etrabynyň Çäçdepe, Miras, Gökdepe, Şordepe, Gowşutbent, Azatlyk, Gatyýap geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

123-nji «Tagtabazar» saýlaw okrugy

Merkezi: Tagtabazar etrap häkimligi

Araçäkleri: Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň, Marçak, Söýünaly, Gulja geňeşlikleriniň çäklerini hem-de degişli harby bölüminiň okuw merkezini we serhet galalaryny öz içine alýar.

 

124-nji «Pendi» saýlaw okrugy

Merkezi: Tagtabazar etrabynyň Pendi geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Tagtabazar etrabynyň S.Nyýazow adyndaky, Pendi, Erden, Daşköpri, Saryýazy, Sandykgaçy geňeşlikleriniň çäklerini we degişli harby bölümleri öz içine alýar.

 

125-nji «Serhetabat» saýlaw okrugy

Merkezi: Tagtabazar etrabyndaky 25-nji orta mekdep

Araçäkleri: Tagtabazar etrabynyň Serhetabat şäheriniň, Üzümçilik, Serhetçi, Çemenabat, Ýeňiş, Galaýmor, Ahal geňeşlikleriniň çäklerini we degişli harby bölümleri hem-de Ýolöten etrabynyň Ymambaba, Döwletli geňeşlikleriniň çäklerini öz içine alýar.

 

 

 

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça 
saýlanylan deputatlar barada 
M A G L U M A T

 

Aşgabat  şäheri

 

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça
Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç
– Türkmenistanyň Halk maslahatynyň Iş dolandyryjysy.

2-nji «Bitaraplyk» saýlaw okrugy boýunça
Muhamedow Begmurat Rahmangulyýewiç –
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň geňeşçisi.

3-nji «Azatlyk» saýlaw okrugy boýunça 
Öwekowa Jenet Ýazberdiýewna
Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy.

4-nji «Berkararlyk» saýlaw okrugy boýunça 
Owganow Saparmyrat Esenowiç – Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy.

5-nji «Parahatçylyk» saýlaw okrugy boýunça 
Gulmanowa Dünýägözel Akmuhammedowna
– Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Hukuk kömegi müdirliginiň Notariat we raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň baş maslahatçysy.

6-njy «Köpetdag» saýlaw okrugy boýunça 
Babanyýazow Çarygeldi Gurbangeldiýewiç
– S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Ylym bölüminiň esasy hünärmeni.

7-nji «Güneş» saýlaw okrugy boýunça 
Agaýew Guwançmyrat Bagybekowiç – Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary.

8-nji «Dostluk» saýlaw okrugy boýunça 
Görmekow Gurbanmyrat Baýrammyradowiç Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýanyndaky Derman serişdelerini hasaba alyş we olaryň hiline döwlet gözegçiligi merkeziniň Derman serişdeleriniň hiline gözegçilik ediş bölüminiň baş hünärmeni.

9-njy «Älem» saýlaw okrugy boýunça 
Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy.

10-njy «Arçabil» saýlaw okrugy boýunça 
Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

11-nji «Bagtyýarlyk» saýlaw okrugy boýunça 
Myradowa Baýramgözel Myratmuhammedowna
– Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň Tebigy, gidromineral çig mallaryň himiýasy we tehnologiýasy barlaghanasynyň uly ylmy işgäri.

12-nji «Aşgabat» saýlaw okrugy boýunça 
Geldiýewa Jeren Täçmyradowna –
Aşgabat şäheriniň 5-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany.

13-nji «Köşi» saýlaw okrugy boýunça 
Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç –
Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy.

14-nji «Ruhabat» saýlaw okrugy boýunça 
Mämmedow Döwranguly – Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Gurluşyk kafedrasynyň mugallymy.

15-nji «Büzmeýin» saýlaw okrugy boýunça 
Annamanow Akmämmet Halmuhammedowiç
– Aşgabat şäheriniň matematika we informatika derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.

16-njy «Gökje» saýlaw okrugy boýunça 
Jafarow Sahyberdi Jelilberdiýewiç
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýanyndaky Derman serişdelerini hasaba alyş we olaryň hiline döwlet gözegçiligi merkeziniň Saglyk hajaty önümleri we zyýansyzlandyryjy serişdeleri bellige alyş bölüminiň baş hünärmeni.

17-nji «Galkynyş» saýlaw okrugy boýunça 
Rejepowa Çemen Saparmyradowna
«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 3-nji şahamçasynyň tehniki önümçilik bölüminiň inžener-tehnology.

 

Ahal  welaýaty

 

18-nji «Bäherden» saýlaw okrugy boýunça 
Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy

19-njy «Gökdepe» saýlaw okrugy boýunça 
Işanguliýew Resul Gurbangulyýewiç
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlygy.

20-nji «Yzgant» saýlaw okrugy boýunça 
Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

21-nji «Derweze» saýlaw okrugy boýunça 
Baýrammyradow Begençgeldi Merdanowiç Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlygynyň orunbasary.

22-nji «Änew» saýlaw okrugy boýunça 
Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy.

23-nji «Ak bugdaý» saýlaw okrugy boýunça 
Öräýew Möwlam Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 17-nji orta mekdebiniň müdiri.

24-nji «Kaka» saýlaw okrugy boýunça 
Hojyýewa Maýa Annageldiýewna – «Abiwerd» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary.

25-nji «Duşak» saýlaw okrugy boýunça 
Muhammedowa Gurbangözel Ataýewna – Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň 21-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary.

26-njy «Tejen» saýlaw okrugy boýunça 
Ataýewa Enejan Meredowna Ak bugdaý etrabynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy.

27-nji «Agalaň» saýlaw okrugy boýunça 
Begmyradow Serdar – Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy.

28-nji «Göniamaşa» saýlaw okrugy boýunça 
Sähedow Gaýypgeldi – Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň 5-nji orta mekdebiniň matematika mugallymy.

29-njy «Babadaýhan» saýlaw okrugy boýunça 
Akgaýew Orazgeldy
– Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň 6-njy orta mekdebiniň rus dili mugallymy.

30-njy «Altyn asyr» saýlaw okrugy boýunça 
Şamyradowa Aýsoltan Atamyradowna
Ahal welaýatynyň Sarahs etrap hassahanasynyň iç keselleri bölüminiň müdiri.

31-nji «Sarahs» saýlaw okrugy boýunça 
Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary.

32-nji «Arçman» saýlaw okrugy boýunça 
Hojaýewa Ogulmaral Gurbansähedowna – Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň müdiri.

33-nji «Ahal» saýlaw okrugy boýunça 
Serdarow Ata Öweznepesowiç – Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy.

 

Balkan  welaýaty

 

34-nji «Daşarbat» saýlaw okrugy boýunça 
Diwanowa Meňli Abalakowna
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy.

35-nji «Awaza» saýlaw okrugy boýunça 
Matdyýew Eziz Nyýazgurbanowiç – «Deňizsöwdafloty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tehniki bölüminiň baş hünärmeni.

36-njy «Türkmenbaşy» saýlaw okrugy boýunça 
Maýewa Annabagt Amangulyýewna – Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň mekdebe çenli bilim, terbiýe we mekdepden daşary edaralar boýunça esasy hünärmeni.

37-nji «Bereket» saýlaw okrugy boýunça 
Weliýew Tuwakgylyç Döwletgylyç ogly Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň Guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri.

38-nji «Esenguly» saýlaw okrugy boýunça 
Geldimämmedow Muhammetberdi Taňrguliýewiç Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň fizika we informatika mugallymy.

39-njy «Gyzylarbat» saýlaw okrugy boýunça 
Aşyrow Wezirgeldi Gazakbaýewiç – Balkan welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygynyň arassaçylyk gigiýena meseleleri boýunça orunbasary.

40-njy «Magtymguly» saýlaw okrugy boýunça 
Mämiýewa Şemşat Gylyçdurdyýewna – Gumdag şäherçe hassahanasynyň baş lukmanynyň ilkinji medisina-sanitar işleri boýunça orunbasary.

41-nji «Gumdag» saýlaw okrugy boýunça 
Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy.

42-nji «Balkan» saýlaw okrugy boýunça 
Çendirow Guwanç Amanmämmedowiç – Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşiniň başlygy.

43-nji «Balkanabat» saýlaw okrugy boýunça 
Keriýew Ýazpolat Nurpolatdowiç – Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy.

 

Daşoguz  welaýaty

 

44-nji «Altyn ýol» saýlaw okrugy boýunça 
Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna
– Daşoguz welaýat inçekesel hassahanasynyň Çagalar bölüminiň müdiri

45-nji «Diýar» saýlaw okrugy boýunça 
Arazow Serdar Arazdurdyýewiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy

46-njy «Akdepe» saýlaw okrugy boýunça 
Atabaýew Ýakup Otuzbaýewiç
– Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ruhubelent etrap geňeşiniň başlygy.

47-nji «Nowruz» saýlaw okrugy boýunça 
Otuzow Magsat Nurgylyjowiç
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat geňeşiniň başlygy.

48-nji «Rowaçlyk» saýlaw okrugy boýunça 
Kanjanow Atamurat Otuzbaýewiç
Boldumsaz etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň baş hünärmeni.

49-njy «Boldumsaz» saýlaw okrugy boýunça 
Toýlyýew Aşyr Hudaýnazarowiç
Boldumsaz etrabynyň Zähmetkeş geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni.

50-nji «Görogly» saýlaw okrugy boýunça 
Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy.

51-nji «Yzmykşir» saýlaw okrugy boýunça 
Musaýew Atageldi Amangeldiýewiç
– Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

52-nji «Aksaraý» saýlaw okrugy boýunça 
Seýilow Baýly Toýlyýewiç –
Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy.

53-nji «Gubadag» saýlaw okrugy boýunça 
Durdyýew Gurbangylyç Arazowiç
Daşoguz welaýat häkimliginiň Işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni.

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy boýunça 
Kutlyýewa Aýgözel Akmuradowna –
Köneügrenç etrabynyň ýaşaýjysy.

55-nji «Dessan» saýlaw okrugy boýunça 
Toýlyýewa Aýnabat Gaýypowna –
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň 38-nji orta mekdebiniň müdiri.

56-njy «Täzezaman» saýlaw okrugy boýunça 
Kurambaýewa Mähriban Satywaldyýewna
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap bilim bölüminiň hünärmeni.

57-nji «Agzybirlik» saýlaw okrugy boýunça 
Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç
– Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Akdepe etrap komitetiniň bölüm müdiri.

58-nji «Köneürgenç» saýlaw okrugy boýunça 
Şäherow Jumamyrat Paltabaýewiç
Saparmyrat Türkmenbaşy etrap bilim bölüminiň hünärmeni

59-njy «Derýalyk» saýlaw okrugy boýunça 
Jumaýewa Maýsa Ýegenmyradowna –
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri.

60-njy «Gürgenç» saýlaw okrugy boýunça 
Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy.

61-nji «Bossan» saýlaw okrugy boýunça 
Amanýazowa Enejan Saparmuhamedowna
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň 39-njy çagalar bagynyň müdiri.

62-nji «S.Rozmetow» saýlaw okrugy boýunça 
Nepesow Kakamämmet Hemraýewiç –
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap hassahanasynyň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary.

63-nji «Nowbahar» saýlaw okrugy boýunça 
Haýytjanow Ýeňiş Sultanmuradowiç
– Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň 38-nji orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji.

64-nji «S.A.Nyýazow» saýlaw okrugy boýunça 
Durdymedowa Ogulşad
Sapardurdyýewna Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň psihologiýa mugallymy.

65-nji «S.Türkmenbaşy» saýlaw okrugy boýunça 
Maşalaýew Amanmyrat Şyhyýewiç
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy.

66-njy «Aýböwür» saýlaw okrugy boýunça 
Meredow Nurgeldi Babageldiýewiç
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 94-nji orta mekdebiniň müdiri.

67-nji «Sarygamyş» saýlaw okrugy boýunça 
Artykow Döwran Arazowiç
Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy.

68-nji «Ruhubelent» saýlaw okrugy boýunça 
Sadullaýew Rasul Kamilowiç
– Daşoguz welaýatynyň Salgyt bölüminiň içerki gözegçilik bölümçesiniň uly salgyt inspektory.

69-njy «Daşoguz» saýlaw okrugy boýunça 
Gaýypow Serdar Aşyrowiç
– Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň başlygy.

70-nji «Şabat» saýlaw okrugy boýunça
Hangeldiýew Arazmyrat –
Daşoguz welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň umumy gigiýena boýunça sanitar lukmany.

 

Lebap  welaýaty

 

71-nji «Dänew» saýlaw okrugy boýunça 
Haýdarowa Laçyn
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 22-nji çagalar bagynyň müdiri.

72-nji «Asuda» saýlaw okrugy boýunça 
Omarow Allaýar Hydyrowiç
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Oba hojalygynyň we senagatyň ösüşi bölümçesiniň esasy hünärmeni.

73-nji «Hojagala» saýlaw okrugy boýunça
Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygy.

74-nji «Amyderýa» saýlaw okrugy boýunça 
Ýumitow Serdar Baýramowiç
Çäjew etrap häkimliginiň Ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň baş hünärmeni.

75-nji «Zergär» saýlaw okrugy boýunça 
Ýarowa Jahan Jorakulyýewna
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymy.

76-njy «Çärjew» saýlaw okrugy boýunça 
Jumaýew Babamurat Kemalowiç
Çärjew etrabynyň 25-nji orta mekdebiniň müdiri.

77-nji «Farap» saýlaw okrugy boýunça 
Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy.

78-nji «Jeýhun» saýlaw okrugy boýunça 
Hasanow Zahid Ýusupowiç –
Türkmenabat şäheriniň Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň hojalyk müdiri.

79-njy «Darganata» saýlaw okrugy boýunça 
Seýidowa Bahar Hojamuradowna
– Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň bölümçe müdiri.

80-nji «Türkmenabat» saýlaw okrugy boýunça 
Jumadurdyýew Atajan Isaýewiç
Lebap welaýat maliýe ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

81-nji «Lebap» saýlaw okrugy boýunça 
Akyýewa Bossan Bäşimowna
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi kitaphanasynyň bölüm müdiri.

82-nji «Amul» saýlaw okrugy boýunça 
Joraýewa Züleýha Rozybaýewna
Lebap welaýatynyň Çärjew etrap hassahanasynyň baş şepagat uýasy.

83-nji «Sakar» saýlaw okrugy boýunça 
Şadyýew Bahadur Babakulyýewiç
«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Çärjew etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň galla agronomy.

84-nji «Saýat» saýlaw okrugy boýunça 
Akyýewa Çemen Jumamyrat gyzy
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň partiýa guramaçysy.

85-nji «Garabekewül» saýlaw okrugy boýunça 
Öwlýagulyýew Baýram Astanagulyýewiç
«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Halaç etrabynyň galla kabul edýän nokadynyň agronomy.

86-njy «Pelwert» saýlaw okrugy boýunça 
Ilow Baýram Jomartowiç –
«Döwletli döwran» hojalyk jemgyýetiniň iş dolandyryjysy-kätibi.

87-nji «Halaç» saýlaw okrugy boýunça 
Haýydowa Ogulnur Narkulyýewna
«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Saýat etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň agronomy.

88-nji «Seýdi» saýlaw okrugy boýunça 
Çaryýew Nepes Narbaýewiç –
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 28-nji orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary.

89-njy «Astanababa» saýlaw okrugy boýunça 
Meredow Durdyguly Nazargulyýewiç
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 38-nji orta mekdebiniň müdiri.

90-njy «Kerki» saýlaw okrugy boýunça 
Hemraýew Gadam Meretkulyýewiç
Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary.

91-nji «Ýalkym» saýlaw okrugy boýunça 
Berkeliýew Toýly Jorakulowiç –
Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň 5-nji orta mekdebiniň himiýa mugallymy.

92-nji «Hojambaz» saýlaw okrugy boýunça 
Awlýakulyýew Intizar Döwrankulyýewiç –
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň ýöriteleşdirilen 61-nji orta mekdebiniň müdiri.

93-nji «Döwletli» saýlaw okrugy boýunça 
Hezziýew Amangeldi Kerimgulyýewiç –
Lebap welaýat häkimliginiň Ýerli ykdysadyýetiň ösüşi, söwda, syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni.

94-nji «Köýtendag» saýlaw okrugy boýunça 
Rozyýew Nepes Janmuradowiç
Hojambaz etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň müdiri.

95-nji «Garlyk» saýlaw okrugy boýunça 
Allakulyýew Erkin Çaryýewiç
«Lebap» sement zawodynyň Enjamlary bejeriş-ulanyş sehi we mehaniki ussahanasynyň inžener-konstruktory.

96-njy «Magdanly» saýlaw okrugy boýunça 
Mustakowa Hatyça Muratowna
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 39-njy «Ülker» çagalar bagynyň müdiri.

 

Mary  welaýaty

 

97-nji «Mary» saýlaw okrugy boýunça 
Orazmeredow Merdan Artykowiç –
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň sanly elektronika we elektrotehnika kafedrasynyň mugallymy.

98-nji «Şapak» saýlaw okrugy boýunça 
Annaýew Ýusup Orazberdiýewiç
– Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 2-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany.

99-njy «Kemine» saýlaw okrugy boýunça 
Gurbanmyradow Çary Annamyradowiç –
Mary welaýatynyň Mary etrap hassahanasynyň 2-nji çagalar bölüminiň bölüm müdiri.

100-nji «Baýramaly» saýlaw okrugy boýunça 
Abdyýew Orazdurdy Abdyýewiç
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

101-nji «Oguzhan» saýlaw okrugy boýunça 
Janmyradow Maksat Çarymyradowiç
– Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat Geňeşiniň başlygy.

102-nji «Jemgyýet» saýlaw okrugy boýunça 
Bäşimow Artyk Çaryýewiç
– Mary welaýatynyň Mary etrap häkimliginiň Senagat, gurluşyk we beýleki pudaklar boýunça bölüminiň arhitektory.

103-nji «Zarpçy» saýlaw okrugy boýunça 
Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç
– Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy.

104-nji «Peşanaly» saýlaw okrugy boýunça 
Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy.

105-nji «Türkmenistan» saýlaw okrugy boýunça 
Bekmyradow Akmuhammet
Nurmuhammedowiç Türkmengala etrabynyň 33-nji orta mekdebiniň mugallymy.

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy boýunça 
Hapbaýew Döwran Atajanowiç –
Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 23-nji orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.

107-nji «Rysgally» saýlaw okrugy boýunça 
Şirmämmedow Jumamuhammet Hudaýberdiýewiç –
Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 35-nji orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.

108-nji «Wekilbazar» saýlaw okrugy boýunça 
Kössekow Atamyrat Agamyradowiç –
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Pensiýa gaznasy bölüminiň Pensiýalar bölümçesiniň hünärmeni.

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy boýunça 
Ýomudow Tirkişmyrat
Amanmuhammedowiç «Maryawtoulag» önümçilik birleşiginiň Işgärler we hukuk işi bölüminiň hünärmeni.

110-njy «Garaýap» saýlaw okrugy boýunça 
Nurymow Süleýman Muhammetamanowiç
Mary welaýatynyň Mary şäher Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň 5-nji öý bölüminiň uly ussasy.

111-nji «Çaşgyn» saýlaw okrugy boýunça 
Amandurdyýew Atamyrat Ýagmyrowiç –
Mary etrap hassahanasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy şäherçesindäki saglyk merkeziniň bölüm müdiri.

112-nji «Merw» saýlaw okrugy boýunça 
Garagulowa Maral Atamyradowna –
Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň 22-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

113-nji «Soltan Sanjar» saýlaw okrugy boýunça 
Zyrryýew Kerwen Garlyýewiç –
Mary welaýatynyň Garagum pagta arassalaýjy kärhanasynyň tehniki howpsuzlyk boýunça baş hünärmeni.

114-nji «Mekan» saýlaw okrugy boýunça 
Çarşakow Saparmyrat Gündogdyýewiç
Mary welaýatynyň Türkmengala etrap Alyjylar jemgyýetiniň ykdysatçysy.

115-nji «Garagum» saýlaw okrugy boýunça 
Baýmyradowa Şirin Seýitkulyýewna –
Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň 23-nji orta mekdebiniň biologiýa mugallymy.

116-njy «Türkmengala» saýlaw okrugy boýunça 
Berdiýewa Senem Sapargeldiýewna
– Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň mugallymy.

117-nji «Rehnet» saýlaw okrugy boýunça 
Saparow Orazgeldi Şamyradowiç
Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Ýüplük üçin kagyz tegeklerini öndürýän fabriginiň ykdysatçysy.

118-nji «Ýolöten» saýlaw okrugy boýunça 
Rahmedow Ali Muradowiç
Ýolöten etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli häkimiýet edaralarynyň işlerini utgaşdyrýan bölüminiň baş hünärmeni.

119-njy «Soltanbent» saýlaw okrugy boýunça 
Gurbangeldiýew Begenç Kerimowiç
Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Ýolöten şahamçasynyň Karzlaşdyryş we pul dolanyşygy bölüminiň hünärmeni.

120-nji «Murgap» saýlaw okrugy boýunça 
Allanowa Aýjemal Täçnazarowna
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň 28-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy

121-nji «Ylham» saýlaw okrugy boýunça 
Babanyýazow Maksat Berdimuhammedowiç
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň Zähmet bölümçesiniň baş hünärmeni.

122-nji «Miras» saýlaw okrugy boýunça 
Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç
– Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary.

123-nji «Tagtabazar» saýlaw okrugy boýunça 
Haýydow Arslan Hudaýberdiýewiç
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Tagtabazar etrap komitetiniň sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy boýunça operatory.

124-nji «Pendi» saýlaw okrugy boýunça 
Çaryýew Arslan Meredowiç –
«Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Pendi şahamçasynyň Sanly bank tehnologiýasy we awtomatizasiýa bölüminiň esasy hünärmeni.

125-nji «Serhetabat» saýlaw okrugy boýunça 
Gurbanmyradow Allamyrat Geldimyradowiç
Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň 11-nji orta mekdebiniň müdiri.