CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

GURBAN BAÝRAMY — YNSANPERWERLIGIŇ BAÝRAMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe her güni toýlara, baýramlara, şatlykly wakalara beslenýän eziz Diýarymyzda Gurban baýramyny agzybirlikde we jebislikde bellemek türkmen halkynyň asy...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/468
YLMYŇ KÄMILLIGI – DÖWLETIMIZIŇ BERK BINÝADY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygary bilen täze ösüşlere tarap ynamly...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/467
ÄNEW TÜRKI DÜNÝÄSINIŇ MEDENI PAÝTAGTY

Asyrdan–asyrlara uzap gidýän gadymyýetiň jümmüşine näçe içgin aralaşdygyňça, türkmen halkynyň beýik we şöhratly halkdygy baradaky gymmatly maglumatlary bilmek bolýar. Elbetde, Änew şäheriniň 2024-nji...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/466
BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Sport giňişliginde uly abraý-mertebä eýe bolan demokratik döwletimizde ilatyň saglygyny goramaga, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň ösdürilmegine, sportuň dürli görnüşleri bilen yzygider...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/465
BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ LEZZETLI HÖZIRI

Bagtyýar çagalygyň mekany hasaplanýan asuda Diýarymyzda, dünýäniň beýleki döwletlerinde bolşy ýaly, 1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni giňden baýram edilip bellenilýär. Bu sene dünýä bileleş...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/464
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGI — KÖŇÜLLERIŇ BUÝSANJY

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmeniň beýik ogly, akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyll...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/463
NEPIS TÜRKMEN HALYSY — ZENANLARYŇ SUNGAT YLHAMY

Hormatly Prezidentimiz — Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri beýik ösüşlere, rowaçlyklara beslenýär. Zähmet ýeňişlerine, şan-şöhr...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/462
BAKY BAGTYÝARLYGYŇ ŞÄHERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda hemmetaraplaýyn ösüşlere ýetmek, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak ugrunda beýik işler alnyp barylýar. Şonuň esasynda «Pähi...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/461
ASYRLARYŇ OWAZYNA ÖWRÜLEN AJAÝYP ŞYGYRLAR

Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragy ynsan kalbyny ýagşy umyt-arzuwlara, öçmejek nura besleýän ajaýyp şygyrlary bilen ýüreklerde ýer eden şahyrdyr. Durmuşyň ähli taraplaryny şygryýet dünýäsine...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/460
MUKADDES BAÝDAGYM — BUÝSANJYM

Hak sylamyş topragy bolan Garaşsyz ýurdumyzda, asuda asmanyň astynda erkana pasyrdaýan ýaşyl baýdagymyzyň ylahy gudraty seni biygtyýar özüne bendi edýär. Parahatçylyk nuruny eçilýän ajaýyp şekili bile...

https://www.saylav.gov.tm/en/articles/459